Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 39 – Tratamentul de TVA aplicabil sumelor percepute de un operator economic în cazul rezilierii anticipate a contractelor de prestări de servicii ce prevăd o perioada minimă de contractare

Decizia CJUE în cauza C-295/17 MEO – Serviҫos de Comunicaҫões e Multimédia SA

În data de 22 noiembrie 2018, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza MEO (C-295/17). Cauza este relevantă în special pentru sectoarele de telecomunicații, utilități, imobiliar (în cazul prestatorilor de servicii de închiriere de imobile), dar și pentru alți operatori economici care încheie contracte de prestării servicii pentru perioade minime determinate. Astfel, decizia se referă la tratamentul de TVA aferent sumelor primite de prestatorii de servicii în urma rezilierii contractului la solicitarea clientului sau dintr-un motiv imputabil acestuia, înainte de expirarea perioadei minime de contractare.

CJUE a concluzionat ca sumele menționate mai sus constituie remunerație primită de prestator pentru serviciile furnizate, fiind prin urmare supuse TVA.

Particularități ale cauzei și decizia Curții

MEO, societate stabilită în Portugalia, prestează servicii de telecomunicații în baza unor contracte încheiate pentru perioade minime de contractare, plata pentru respectivele servicii fiind percepută în special sub formă de rate lunare de abonament. Aceste contracte prevăd că, în cazul în care contractul este reziliat anticipat, la cererea clientului sau din motive imputabile acestuia, MEO poate solicita de la client o despăgubire corespunzătoare valorii serviciilor de telecomunicații pentru perioada rămasă pană la împlinirea perioadei minime de contractare.

În urma rezilierii anticipate a contractului de prestare de servicii, MEO dezactivează serviciile prestate în baza contractului și emite o factură clientului, cu mențiunea “nu face obiectul TVA”, factură ce include cuantumul aferent ratelor de abonament rămase de plată. MEO a apreciat că suma datorată în temeiul rezilierii anticipate a contractelor reprezintă o penalitate / despăgubire în afara sferei TVA.

CJUE a fost de părere că legătura directă dintre serviciul furnizat beneficiarului și contravaloarea primită de furnizor nu poate fi afectată de faptul că clientul nu face uz de serviciile furnizate de prestatorul de servicii. În plus, este relevant faptul că MEO a obținut, în principiu, aceleași venituri precum în cazul în care clientul nu ar fi reziliat contractul înainte de expirarea perioadei minime de contractare.

În ceea ce privește calificarea unei anumite clauze contractuale drept ‘clauză penală’ din punct de vedere juridic, CJUE a considerat că acesta nu este un aspect determinant în stabilirea tratamentului de TVA, fiind necesară o analiză a realității economice a operațiunilor realizate între furnizor și client. De asemenea, un client care a beneficiat de prestarea de servicii pentru întreaga perioadă minimă de contractare nu ar trebui să beneficieze de un tratament diferit în ceea ce privește TVA față de un client care reziliază contractul înainte de încheierea acestei perioade.

Ținând cont de faptul că serviciile ce urmează a fi prestate către client, precum și suma ce va fi facturată către acesta sunt stabilite de la momentul încheierii contractului de prestări servicii, CJUE a considerat că suma datorată pentru nerespectarea perioadei minime de contractare constituie contrapartida unei prestări de servicii din partea furnizorului, reprezentând o remunerație ce poate fi individualizată.

În plus, CJUE a menționat că nu este relevant pentru tratamentul de TVA faptul că aceste sume sunt prevăzute in contract pentru a descuraja clienții să rezilieze anticipat contractul sau pentru acoperirea prejudiciilor create furnizorului de servicii de către clientul acestuia. De asemenea, nu este relevant faptul că suma facturată este datorată în conformitate cu o clauză penală potrivit legislației naționale.

Prin urmare, sumele primite de MEO ca urmare a rezilierii contractului trebuie să fie considerate remunerație primită de furnizor în legătură cu o prestare de servicii efectuată cu titlu oneros, fiind astfel supuse TVA.

Impactul deciziei

În luarea deciziei sale Curtea a acordat importanță în primul rând realității economice a tranzacțiilor, fără a considera ca factori determinanți scopul urmărit de furnizor în facturarea sumelor sau considerentele juridice aferente.

Urmare a acestei decizii, societățile ce încasează sume cu titlu de penalități / despăgubiri pentru rezilierea anticipată a contractelor ar trebui să analizeze modalitatea în care acestea sunt determinate și să stabilească dacă tratamentul de TVA aplicat a fost celor corect, existând altfel riscul de obligații suplimentare privind TVA, precum și posibile obligații fiscale accesorii. În particular, decizia are impact asupra societăților ce prevăd perioade minime de contractare a serviciilor și penalități calculate pe baza contravalorii serviciilor aferente perioadei rămase din această perioadă minimă, în situația unei rezilieri anticipate.

 

Autor:  Catalina Cambei – Manager, Impozite Indirecte

 

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenta fiscala si juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te