Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 4 - Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 25/2018

În această ediție: Lege nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 25/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019

 

·        Impozit pe profit

Limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic

Contribuabilii au dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei a 1.000.000 EUR (în loc de 200.000 EUR).

Mai mult, diferența dintre costurile excedentare ale îndatorării și plafonul deductibil de 1.000.000 EUR va putea fi dedusă limitat în perioada fiscală în care este suportată până la nivelul a 30% (în loc de 10%) din baza de calcul.

Totodată, se aduc clarificări cu privire la dreptul de reportare al costurilor excedentare în cazul operațiunilor de fuziune și divizare.

Prevederile de mai sus se aplică începând cu 1 ianuarie 2019, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

 

Cheltuielile de sponsorizare

Începând cu 1 aprilie 2019, contribuabilii care efectuează sponsorizări către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, vor putea să scadă sumele aferente acestora din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de Codul Fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F.

 

Cheltuielile cu deductibilitate limitată

Începând cu 1 ianuarie 2019, în categoria cheltuielilor sociale ce pot fi deduse în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului se includ și tichetele culturale.

 

Declararea și plata impozitului pe profit

Se aduc clarificări cu privire la plățile anticipate în cadrul sistemului de declarare și plată a impozitului pe profit anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial pentru contribuabilii care în anul precedent au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

 

·        Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se introduce o nouă categorie de venituri care se scad din baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, și anume veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

De asemenea, se aduc modificări privind termenul de depunere a declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor.

Prevederile privind sponsorizările efectuate de microîntreprinderi au fost aliniate cu cele aplicabile în cazul regimului de impozit pe profit. Astfel, începând cu 1 aprilie 2019, acestea scad sumele aferente sponsorizărilor din impozit conform prevederilor din Codul Fiscal doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

·        Impozit pe venit și contribuții sociale

Sunt modificate prevederile Codului Fiscal prin includerea veniturilor din transferul de monedă virtuală în categoria veniturilor din alte surse. În acest sens, legea prevede următoarele:

-        câștigul din transferul de monedă virtuală este determinat de diferența pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile aferente tranzacției;

-        câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează dacă totalul câștigurilor într-un an fiscal nu depășește nivelul de 600 de lei.

Legea abrogă prevederile Codului Fiscal cu privire la posibilitatea contribuabililor de a dispune de 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților non profit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a   unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Astfel, conform noilor prevederi, contribuabilii pot opta doar pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul datorat pentru susținerea entităților non profit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, contribuabilii care obțin venituri din străinătate de aceeași natură cu cele obținute din România, pentru care există dreptul de redirecționare a 3,5% din impozitul datorat, pot dispune asupra destinației sumei de 3,5% din impozitul pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal.

 

·        Taxa pe valoare adăugată

A fost limitată la 5 ani perioada în care este permisă ajustarea TVA aferentă livrărilor de bunuri / prestării de servicii către un beneficiar care:

- aplică un plan de reorganizare confirmat prin hotărâre judecătorescă prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată;

- a intrat în faliment;

Această perioadă începe de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost aprobat planul de reorganizare sau a fost decisă intrarea în faliment. Prin excepție, în cazul în care intrarea în faliment a avut loc înaintea datei de 1 ianuarie 2019 dar nu a fost pronunțată hotărârea definitivă și irevocabilă de închidere, ajustarea este permisă în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.

Condițiile de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% pentru achiziția de locuințe au fost modificate după cum urmează:

-  condiția privind limita maximă de 250 m2 a suprafeței de teren, inclusiv amprenta la sol pe care este construită locuința, respectiv a cotei indivize a terenului aferent locuinței a fost eliminată;

-  a fost eliminată condiția privind aplicarea cotei reduse de 5% doar pentru achiziția primei case.

 

·        Accize

A fost introdusă posibilitatea constituirii garanției solicitate pentru scopuri de accize sub forma unei polițe de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare înregistrată în Uniunea Europeană sau în Spațiul Economic European.

 

Pregatit de:

Camelia Stanciu – Senior Manager, Impozite directe

Corina Mindoiu – Director Impozit pe venit și contribuții sociale  

Cristina Galin – Senior Manager, Impozite indirecte

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te