Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin fiscal nr. 8 – Ordonanța de urgență nr. 19/ 29 martie 2019

În această ediție:

Ordonanţa de urgenţă nr. 19 / 29 martie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

În data de 29 martie 2019, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 245, Ordonanţa de urgenţă nr. 19 prin care se aduc modificări și completări unor acte normative, printre care Ordonanța de Urgenta nr. 114 / 2018. Am rezumat în cele ce urmează principalele modificări cu impact fiscal introduse de OUG 19.

 

Modificări privind taxa pe active financiare

Ordonanța de urgență aduce o serie de modificări cu privire la taxa pe active financiare introdusă prin OUG 114 / 2018. Printre cele mai importante dintre aceste modificări, menționăm următoarele:

Modificări privind modalitatea de calcul a taxei şi categoriile de active financiare incluse în baza impozabilă

Spre deosebire de versiunea inițială introdusă prin OUG 114 / 2018 (care prevedea o cotă de impunere diferențiată în funcție de media trimestrială ROBOR), taxa pe active se va calcula prin aplicarea, asupra bazei impozabile, a unei cote de:

-        0,4% pe an, în cazul instituțiilor bancare care dețin o cotă de piață mai mare sau egală cu 1%, respectiv

-        0,2% pe an, în cazul celorlalte instituții bancare.

Baza impozabilă asupra căreia este aplicată cota de impunere este reprezentată de activele financiare nete ale institutiilor bancare existente la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa pe active. OUG 19 definește în mod specific termenul de active financiare nete (precum și alți termeni utilizați în sensul taxei pe active, ca de exemplu: cota de piață, marja de dobândă, ținta de creştere a creditării, ținta de diminuare a marjei de dobândă etc.), precizând categoriile de active financiare incluse în baza impozabilă.

Anumite categorii de active financiare nu se includ în baza impozabilă, spre exemplu: numerarul, creditele acordate instituțiilor de credit şi depozitele la instituții de credit, credite și avansuri acordate administrațiilor publice sau titluri de datorie emise de către administrațiile publice etc.

 

Posibilitatea de reducere a taxei pe active financiare

OUG 19 introduce prevederi în legătură cu posibilitatea de reducere a taxei pe active financiare – şi anume:

-        reducerea cu (până la) 50% a taxei, ca urmare a creşterii intermedierii financiare, prin creşterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare şi gospodăriilor populaţiei (raportat la ţinta de creştere a creditării, definită prin Ordonanţă);

-        reducerea cu (până la) 50% a taxei, ca urmare a diminuării marjei de dobândă (prin raportarea la marja de referinţă a dobânzii sau la ţinta de diminuare a marjei de dobândă).

Indicatorii menţionaţi anterior se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului. Pentru anul 2019, ţinta de creştere a creditării este de +8%, ţinta de diminuare a majei de dobândă este de -8%, iar marja de referinţă a dobânzii este de 4%.

 

Modificarea termenelor de raportare și plată a taxei

Taxa pe active, calculată pe baza indicatorilor înregistraţi la nivelul primului semestru al anului pentru care se datorează taxa (şi prin raportarea la jumătate din nivelurile-ţintă de creştere a creditării şi a ţintei de diminuare a marjei de dobândă), se declară şi se plăteşte până la data de 25 august a anului pentru care se datorează.

Ulterior, sumele rezultate ca urmare a calculării taxei pe baza indicatorilor determinaţi la nivelul anului (pentru care se datorează taxa) se declară până la data de 25 august a anului următor celui pentru care se datorează taxa (acesta fiind şi termenul de plată pentru diferenţele în plus faţă de sumele datorate la nivelul primului semestru). Eventualele diferenţe în minus se restituie sau se compensează conform Codului de procedură fiscală.

 

Alte aspecte

Taxa nu se datorează şi nu se declară la nivelul primului semestru în cazul îndeplinirii 100% a ţintei de creştere a creditării sau a ţintei de diminuare a marjei de dobândă, respectiv dacă nivelul procentual agregat al creşterii creditării şi al diminuării marjei de dobândă este de cel puţin 100%.

De asemenea, instituțiile de credit care înregistrează pierdere contabilă (înainte de calculul taxei pe active, la sfârşitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează) nu vor fi supuse taxei. Pentru situațiile în care taxa datorată depășește nivelul profitului contabil înregistrat, taxa va fi limitată la nivelul acestuia din urmă.

 

Modificări privind Legea energiei electrice și a gazelor naturale şi privind Ordonanţa de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea ANRE

Ordonanţa de Guvern nr. 19 aduce modificări cu impact asupra Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123 / 2012, precum şi asupra OUG nr. 33 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE. Printre modificări, menționăm:

-        Contribuția anuală de 2% percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale nu se aplică pentru titularii licențelor de exploatare comercială a capacitaților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune şi nici a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare. Contribuţia anuală precepută de la titularii acestor licenţe se stabilește anual prin ordin al președintelui ANRE.

-        Obligația producătorilor, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară activități de extracție și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, de a vinde cu prețul de 68 lei/MWh gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă se va aplica pentru perioada 1 mai 2019 – 28 februarie 2022 şi se referă doar la vânzările către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centrale de cogenerare şi în centrale termice destinate consumului populației;

-        Pentru calculul tarifelor de transport şi distribuție a energiei electrice şi gazelor naturale, pentru perioada de reglementare 2019 -2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare, este de 6,9%.

 

Modificări aduse Legii nr. 159 / 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii

A fost suspendată pâna la data de 1 septembrie 2019 aplicarea amenzii în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri aplicabilă furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi, fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire.

 

Modificări aduse Legii nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate privat

A fost suspendată până la data de 31 mai 2019 aplicabilitatea noilor prevederii introduse prin OUG 114/2018 privind capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii (conform prevederilor iniţiale introduse prin OUG 114/2018, ar fi trebuit vărsat până la data de 30 iunie 2019, -50% din capitalul social minim, actualizat conform noilor prevederi). Pe perioada suspendării, capitalul social minim necesar este de 4 milioane euro.

 

Pregătit de către:
Alexandru Mândru, Manager Taxe

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te