Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin Legislativ - Octombrie 2019

În această ediție:

·        Definiția francizei

·        Aprobarea modelului, conținutului, procedurii de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

·        Tichete de creșă

·        Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

·        TVA - Jurisprudența CJUE

·        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

·        Regulament privind Nomenclatura combinată a bunurilor

·        Definiția francizei

Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct.15 din Legea nr. 227/2015

Modificările privesc regimul juridic al francizei, inclusiv definiția francizei. Ca o consecință, Codul Fiscal este, de asemenea, actualizat cu noua definiție a francizei.

Conform noii definiții, următoarele aspecte sunt prevăzute:

-         dreptul și obligația francizatului de a exploata o afacere în conformitate cu conceptul francizorului;

-         faptul că acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale comercianților;

-         francizatul beneficiază de un aport continuu de asistență comercială și/sau tehnică din partea francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul oficial nr. 829 /11 octombrie 2019.

·        Aprobarea modelului, conținutului, procedurii de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Ordin nr. 3.063/1.376/1.430/2019
Ordinul aprobă noul model al Declarației 112 care prevede, inter alia, și metoda de declarare în cazul:

-    facilităților fiscale în domeniul construcțiilor;

-    detașării salariaților între două societăți din România;

-    detașării în/din România în cadrul UE/SEE/Elveția, dar și alte state europene/non-europene;

-    reîncadrării activităților independente în activități dependente;

-    avantajelor în bani și în natură primite de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Buletinul fiscal nr. 33.

·        Ordinul 3.175/1.308/2019 privind valoarea sumei lunare acordată pentru tichetele de creșă

Crește valoarea tichetelor de creșa de la 450 RON la 460 RON. Noua valoare se aplică din octombrie 2019 și este valabilă până în martie 2020.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 841/16 octombrie 2019.

·        Legea nr. 172/7 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Modificările vizează reglementările în materie de VAT, după cum urmează:

1.Se stabilește o excepție de la regula conform căreia transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, este considerat livrare de bunuri. Mai exact, dacă bunurile imobile sunt transferate de o persoană impozabilă unei instituții publice în scopul stingerii unei obligații fiscale restante, acest transfer nu este considerat o livrare de bunuri.

2. Se abrogă anumite prevederi privind livrarile de bunuri asimilate. Astfel, preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achiziționate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 305 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operațiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau parțial la data achiziției, nu mai este asimilată unei livrări de bunuri efectuată cu plată.

·        TVA - Jurisprudența CJUE

Cauzele conexate C-573/18 și C-574/18 C GmbH & Co. KG și C‑eG

Ambele cauze analizează dacă o subvenție direct legată de preț este supusă TVA.  

Cauzele ajung la CJUE cu următoarele intrebări preliminare:

În cazul în care o organizație de producători livrează bunuri membrilor săi și primește drept compensație de la aceștia o sumă care nu acoperă prețul de achiziție:

1. Trebuie să se considere că este vorba despre un schimb cu plata în numerar a diferenței, întrucât producătorii s‑au obligat prin contract față de organizația de producători ca, în schimbul vânzării, să îi livreze fructe și legume pe perioada angajamentului, astfel încât baza de impozitare a vânzării este prețul de achiziție plătit de organizație furnizorilor pentru bunurile de capital?

2. Suma pe care fondul operațional o plătește efectiv organizației de producători pentru operațiunea în cauză constituie în întregime o ‘subvenție direct legată de prețul operațiunii’, astfel încât baza de impozitare se aplică și ajutorului financiar pe care autoritățile competente le‑au acordat către fondul operațional pe baza unui program operațional?

CJUE a decis că, în cazul în care o „organizație de producători” cumpără bunuri de la furnizori în amonte, livrează aceste bunuri membrilor săi asociați și obține de la aceștia o plată care nu acoperă prețul de cumpărare, suma pe care un fond operational o plătește acestei organizații de producători pentru livrarea bunurilor menționate către producători se integrează în contraprestația acestei livrări și trebuie să fie considerată o subvenție direct legată de prețul respectivei operațiuni, plătită de un terț.

Cauzele conexate CJUE C-4/18 and C-5/18 Winterhoff Eisenbeis

Cauza se referă la posibilitatea scutirii de TVA pentru servicii poștale privind transmiterea notificărilor formale de acte efectuate pentru instanțe și autorități administrative.

Întrebările preliminare adresate CJUE de instanțele naționale au fost următoarele:

1. Notificarea formală de înscrisuri pe baza unor dispoziții de drept public constituie un serviciu poștal universal?

2. Se poate considera că un întreprinzător care efectuează notificări formale de înscrisuri, pe baza unor dispoziții de drept public, este un “furnizor de serviciu universal” care asigură totalitatea sau o parte a serviciului universal poștal? Sunt aceste servicii scutite de TVA?

CJUE a decis că furnizorii serviciului de distribuție a corespondenței, precum cei în discuție în litigiile principale, care, în calitate de titulari ai unei licențe naționale, sunt obligați să efectueze prestări de notificări formale de acte emise de instanțe sau de autorități administrative, trebuie să fie considerați „furnizori de serviciu universal”. Astfel, aceste prestări sunt scutite de TVA ca prestări de servicii efectuate de „serviciile poștale publice”.

Cauza CJUE C-692/17 Paulo Nascimento Consulting

Cauza analizează scutirea de TVA în ceea ce privește operațiunile legate de acordarea și negocierea de credite și la gestionarea creditelor.

CJUE a decis după cum urmează:

Articolul 135 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie să fie interpretat în sensul că scutirea pe care o prevede pentru operațiunile privind acordarea și negocierea de credite sau gestionarea creditelor nu se aplică unei operațiuni care constă, pentru persoana impozabilă, în cesiunea către un terț, cu titlu oneros, a tuturor drepturilor și obligațiilor care rezultă din poziția sa în cadrul unei proceduri de executare silită a unei creanțe care a fost recunoscută printr‑o hotărâre judecătorească și a cărei plată a fost garantată printr‑un drept asupra unui bun imobil pus sub sechestru care a fost atribuit acestei persoane impozabile.

Cauza CJUE C‑653/18 Unitel

Cauza analizează dacă autoritățile fiscale pot refuza scutirea de TVA pentru o operațiune de export, dacă cumpărătorul bunurilor nu este identificat.
CJUE a decis următoarele:

1. Articolul 146 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 131 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, precum și principiile neutralității fiscale și proporționalității trebuie interpretate în sensul că se opun unei practici naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care constă în a considera, în toate cazurile, că nu există o livrare de bunuri, în sensul acestei prime dispoziții, și în a refuza, în consecință, beneficiul scutirii de taxa pe valoarea adăugată (TVA) atunci când bunurile în cauză au fost exportate în afara Uniunii Europene și, ulterior exportului lor, autoritățile fiscale au constatat că cumpărătorul acestor bunuri nu era persoana menționată pe factura emisă de persoana impozabilă, ci o altă entitate care nu a fost identificată. În asemenea împrejurări, beneficiul scutirii de TVA prevăzute la articolul 146 alineatul (1) literele (a) și (b) din această directivă trebuie să fie refuzat dacă neidentificarea cumpărătorului real împiedică dovedirea faptului că operațiunea în cauză constituie o livrare de bunuri, în sensul acestei dispoziții, sau dacă se dovedește că această persoană impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că această operațiune era implicată într‑o fraudă săvârșită în detrimentul sistemului comun al TVA‑ului.

2. În cazul în care beneficiul scutirii de TVA este refuzat, trebuie să se considere că operațiunea în cauză nu constituie o operațiune taxabilă și că, prin urmare, aceasta nu dă dreptul la beneficiul deducerii TVA‑ului achitat în amonte.

Cauza CJUE C-42/18 Cardpoint GmbH

Cauza analizează dacă prestațiile tehnice și administrative corespunzând retragerilor în numerar beneficiază de scutirea TVA aferentă serviciilor finaciare.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Buletinul fiscal nr. 32.

Cauza CJUE C-329/18 Altic

Cauza analizează posibilitatea deducerii TVA de către persoana impozabilă care nu a efectuat verificări ale furnizorilor săi în vederea stabilirii trasabilității produselor alimentare și privind înregistrarea acestora la autoritățile competente.

Pentru mai multe detalii, a se vedea Buletinul fiscal nr. 35.

·        Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Proiectul de lege care diminuează cota standard de TVA de la 19 % la 16 % a fost adoptat tacit de Senat pe 21 octombrie 2019, fiind trimis la Camera Deputaților, camera decizională.   
Pentru livrarea de băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman, cota de TVA de 9% rămâne aplicabilă. Pentru livrarea de alimente destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cota de TVA scade de la 9 % la 5%.

Proiectul prevede și aspecte privind metoda de declarare și plată a obligațiilor fiscale datorate pentru avantajele în bani și/sau în natură, acordate de către terțe persoane rezidente sau nerezidente, ca urmare a unei relații generatoare de venituri salariale. Astfel, obligația de a raporta și a plăti impozitul pe venit, precum și contribuțiile sociale salariale, îi revine fie părții care a acordat avantajele în cauză, fie angajatorului rezident (dacă avantajele au fost acordare prin intermediul acestuia), fie persoanei fizice.    

Se dorește introducerea unui plafon anual neimpozabil pentru costurile cu serviciile turistice (inclusiv pentru transport și/sau tratament) suportate de către angajator pentru angajați și membrii de familie ai acestora, conform contractului de muncă, la nivelul unui salariu mediu brut pe economie.    

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați.

·        Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1776 al Comisiei din 9 octombrie 2019 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

Prezentul regulament stabilește Nomenclatura combinată a bunurilor în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020.

Pregătit de către:
Claudia Chiran – Manager, Taxe Directe
Cristina Galin – Senior Manager, Taxe indirecte
Alex Slujitoru – Senior Manager, Asistență juridică
Stela Andrei –  Director, Impozit pe venit și contribuții sociale

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

Etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te