Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Buletin legislativ Nr. 11 - Noiembrie 2018

În această ediție:

 

·        Impozit pe venit și contribuții sociale

·        TVA

·        Vamă

·        Accize

·        Impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore (stabilit prin Legea nr. 256/2018)

·        Scheme de ajutor de stat

·        Actualizarea listei jurisdicţiilor raportoare în contextul CRS

·        Ordine ale Președintelui ANAF cu privire la administrarea contribuabililor și în legătură cu obligațiile fiscale individuale anuale stabilite prin declarația unică și prin decizii de impunere

·        Reglementări contabile

 

Impozit pe venit și contribuții sociale

·        Modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Legea transpune Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a cetățenilor statelor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și munca „au pair”.

Mai mult prin acest act normativ se reduc pragurile de încadrare și se simplifică angajarea străinilor în Romania.

Vă rugăm să consultați Buletinul fiscal nr. 30 din 9 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

·        Ratificarea Acordului dintre România și Republica Orientală a Uruguayului în domeniul securitații sociale

Lege 262/2018 pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Orientală a Uruguayului în domeniul securității sociale semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

Acordul are drept scop recunoașterea și totalizarea perioadelor de asigurare socială realizate pe teritoriul ambelor state, determinarea legislației aplicabile în cazul lucrătorilor migranți, egalitatea de tratament, precum și exportul prestațiilor.

Vă rugăm să consultați Buletinul fiscal nr. 35 din 28 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

·        Legiferarea unor acte normative

Legea nr. 266/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 s-au modificat mai multe acte normative, printre care mentionam:

-   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la menținerea calității de asigurat, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pe perioada concediului pentru creşterea copilului.

-   Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la  menținerea  calității de asigurat, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru   persoanele singure care beneficiază de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social.

 

Legea nr. 267/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2017 s-au aprobat unele măsuri bugetare şi s-a modificat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu privire la eliminarea plafonului maxim pentru baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care încheie un contract de asigurare socială, baza care nu poate fi mai mica decât 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Mai mult Ordonanța a abrogat prevederile prin care pensia din sistemul public de pensii nu putea fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 984/ 21 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Legea nr. 276/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Legea aprobă modificările la Codul Fiscal făcute la începutul anului cu scopul de a menține veniturile salariale nete din decembrie 2017 în cazul categoriilor de persoane care au fost afectate de schimbările aduse Codului fiscal privind transferul de contribuții sociale de la angajator la angajat (pentru angajații din IT, cercetare și dezvoltare, muncitori sezonieri, persoane cu handicap grav sau accentuat).

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 1006/ 28 noiembrie 2018 și Buletinul fiscal nr. 9 din 9 Februarie 2018 pentru mai multe detalii.

 

·        Diverse

Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Ordonanța 96/2018, modifica și completează mai multe acte normative, printre care menționam:

-   Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la:

o   acordarea salariatelor, care îndeplinesc condițiile de vârstă și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare la vârsta de 65 de ani, a opțiunii de a continua sa lucreze ca angajate.

o   stabilirea prin hotărâre a Guvernului a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată diferențiat având in vedere nivelul de studii și vechimea în muncă.

-   Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă  cu modificările și completările ulterioare, cu privire la  indexarea anuala cu indicele inflaţiei a valorii  sumei lunare acordate sub formă de tichete de creşă.

-   Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în legătura  cu condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă  și stabilirea duratei contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 963/ 14 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

TVA

Directiva Consiliului Uniunii Europene pentru extinderea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapida

În data de 24 septembrie 2018 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o directivă ce modifică prevederile Directivei Europene de TVA cu privire la perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în cazul anumitor livrări de bunuri și prestări de servicii susceptibile de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei de TVA.

Potrivit modificărilor, aplicarea mecanismelor menționate mai sus de către Statele Membre este posibilă până la data de 30 iunie 2022.

Directiva Consiliului Uniunii Europene cu privire la cotele de TVA aplicabile pentru publicațiile electronice

În prezent, Statele Membre aplică o cotă redusă de TVA pentru publicațiile în format fizic, în timp ce publicațiile electronice sunt supuse cotei de TVA standard.

În data de 6 noiembrie 2018 Consiliul Uniunii Europene a adoptat o nouă directivă ce permite Statelor Membre să aplice cotele reduse de TVA, aplicabile în prezent doar livrărilor de publicații pe suport fizic, și pentru publicațiile în format electronic.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 29 din data de 08 noiembrie 2018.

 

Aplicația “E-Curia”

În data de 20 noiembrie 2018 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la aplicația “E-Curia”.

Începând cu dată de 1 decembrie 2018, aplicația “E-Curia” poate fi folosită și va oferi instanțelor Statelor Membre posibilitatea de a depune sau de a primi documente procedurale. Această posibilitate va fi acordată și persoanelor care, conform legislației naționale, sunt autorizate să reprezinte una dintre părțile implicate în fața instanțelor naționale.   

Utilizarea acestei aplicații necesită un nume de utilizator și o parolă, elemente ce sunt de asemenea utilizate în vederea semnării documentelor pentru ca acestea să fie considerate originale.

 

Jurisprudență europeană

 

Decizia CJUE în cauza C-664/16 MEO - Serviҫos de Comunicaҫões e Multimédia SA

Conform hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”), sumele de bani percepute de un operator economic în cazul unei rezilieri anticipate a contractelor de prestări de servicii ce prevăd o perioadă minimă de contractare, constituie remunerație primită de prestator pentru serviciile furnizate, fiind prin urmare supuse TVA.

Cazul este relevant în special pentru societățile ce prevăd perioade minime de contractare a serviciilor, iar penalitățile sunt calculate pe baza contravalorii serviciilor aferente perioadei rămase din această perioada minimă, în situația unei rezilieri anticipate.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 39 din data de 07 decembrie 2018.

 

Decizia CJUE în cauza C-664/16 Lucrețiu Hadrian Vădan

În acest caz, CJUE a analizat posibilitatea deducerii TVA de către o persoană impozabilă în lipsa facturilor aferente achizițiilor efectuate sau a altor documente din care să rezulte suma de TVA plătită de persoana impozabilă către furnizorii săi.

Conform situației de fapt descrise în prezenta cauză, în perioada 6 iunie 2006 – 8 septembrie 2008 domnul Vădan a efectuat mai multe tranzacții imobiliare. Valoarea totală a acestor operațiuni s-a ridicat la aproximativ 4 milioane de euro.

Întrucât din anul 2006 cifra de afaceri a domnului Vădan a depășit plafonul prevăzut de lege pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA pentru întreprinderi mici, acesta avea obligația să se înregistreze în scopuri de TVA și să plătească TVA către bugetul de stat pentru tranzacțiile efectuate. Având în vedere că acesta nu și-a îndeplinit obligațiile privind TVA, autoritățile u impus obligații de TVA suplimentare la nivelul acestuia, precum și majorări de întârziere și penalități.

Totodată, domnul Vădan avea dreptul de a deduce TVA aferentă achizițiilor de bunuri / servicii efectuate în scopul construirii imobilelor vândute, însă acesta nu deținea facturi sau alte documente “lizibile” din care să rezulte care este cuantumul TVA achitată către furnizorii săi.

Având în vedere imposibilitatea dlui Vădan de a-și exercita dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate în scopul operațiunilor sale taxabile, Curtea a fost întrebată dacă valoarea TVA ce poate fi dedusă poate fi determinată în baza unui raport de expertiză.

Curtea a decis că o persoană impozabilă care nu este în măsură să furnizeze proba cuantumului TVA achitat prin prezentarea unor facturi sau a altor documente, nu poate beneficia de un drept de deducere a TVA exclusiv pe baza unei evaluări rezultate dintr-un raport de expertiză dispus de o instanță națională.

 

Decizia CJUE în cauza C-648/16 Fortunata Silvia Fontana

În cazul de față, Fortunata Silvia Fontana, persoană impozabilă din perspectiva TVA, a făcut obiectul unei proceduri de rectificare a TVA privind anul fiscal 2010. În contextul acestei proceduri, doamna Fontana a contestat cuantumul TVA impusă suplimentar în baza unui studiu sectorial privind veniturile realizate de contabili și consultanți fiscali.

CJUE a analizat dacă prevederile Directivei de TVA, precum și principiile europene de TVA, se opun unor reglementări naționale care permit autorităților fiscale să determine cuantumul cifrei de afaceri realizate de o persoană impozabilă pe bază de studii sectoriale.

CJUE a reamintit că fiecare Stat Membru are obligația să adopte toate măsurile adecvate, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere administrativ, pentru a asigura colectarea corectă a TVA datorată pe teritoriul său.

Prin urmare, Curtea a decis că autoritățile fiscale naționale pot, în cazul în care există neconcordanțe grave între veniturile declarate de o persoană impozabilă și veniturile estimate pe baza unor studii sectoriale, să recurgă la o metodă bazată pe astfel de studii pentru a determina cuantumul cifrei de afaceri realizate de o persoană impozabilă și să efectueze în consecință o rectificare a impunerii din perspectiva TVA.

Totuși, această procedură de rectificare trebuie să respecte principiile neutralității fiscale și proporționalității, precum și dreptul persoanei impozabile de a se apăra, respectiv de a contesta rezultatele obținute prin această metodă, pe baza tuturor probelor contrare de care dispune.

 

Decizia CJUE în cauza C-495/17 Cartrans Spedition SRL

Conform hotărârii CJUE, scutirea de TVA pentru prestarea de servicii de transport legate direct de exportul de bunuri și, respectiv, pentru prestarea de servicii efectuată de intermediari care participă la această prestare de servicii de transport, nu trebuie să fie condiționată de prezentarea de către persoana impozabilă a declarației vamale de export privind bunurile în cauză.

În acest context, carnetul TIR vizat de autoritățile vamale ale țării terțe de destinație a bunurilor, prezentat de către persoana impozabilă, constituie un element de care autoritățile fiscale trebuie să țină seama în mod corespunzător, cu excepția cazului în care există motive clare pentru a contesta autenticitatea sau exactitatea acestui document.

Cauza este relevantă în special pentru sectorul serviciilor de transport rutier legate direct de exportul de bunuri și se referă la condițiile de acordare a scutirii de TVA din punct de vedere al documentelor justificative necesare în acest sens.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 34 din data de 21 noiembrie 2018.

 

Vamă

 

Ordin nr. 2601/2018 pentru modificarea Normelor  privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1887/2016  

În data de 6 noiembrie 2018 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 935 modificări ale Ordinului nr. 1887/2016 privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate. 

Având în vedere aceste modificări, descărcarea și recepționarea bunurilor nu mai reprezintă o cerință obligatorie ca parte a procedurii de depunere a declarațiilor vamale simplificate.

Prevederile legislative precedente legate de această obligație, precum și cele care reglementau situația în care sunt găsite diferențe între mărfurile descărcate și informațiile incluse în documentele aferente, au fost abrogate.

Pentru mai multe informații puteți consulta Monitorul Oficial nr. 935/06.11.2018.

 

Accize

 

Procedura de înregistrare  a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en-detail produse energetice (benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibil)

Procedura de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat

Ambele proceduri au fost modificate prin Ordinul nr. 2.671/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 08 noiembrie 2018, care prevede că operatorii economici care au fost înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro sau en-detail produse energetice, precum și cei înregistrați să distribuie și să comercializeze în sistem angro băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, pot să depună până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, la autoritatea competentă, o nouă cerere de înregistrare însoțită de documentele aferente.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 31 din data de 09 decembrie 2018.

 

Configurația codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

În data de 29 noiembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 3626/2018, ordin ce prevede înlocuirea anexei nr. 2 a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile, în vederea alinierii acesteia cu prevederile legislației europene relevante.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Monitorul Oficial nr. 1011/29.11.2018.

 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Titlului VIII “Accize și alte taxe specialedin Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal

În data de 12 noiembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 874/2018, ce aduce completări cu privire la scutirea de accize pentru produsele energetice destinate utilizării drept combustibil pentru aviație de către instituțiile de stat care implică apărarea, ordinea publică, sănătatea publică, siguranţa şi securitatea naţională

Pentru mai multe detalii puteți consulta Monitorul Oficial nr. 954/12.11.2018.

 

Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore, stabil prin Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

Printre altele, legea stabilește că titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, inclusiv filialele acestora şi/sau aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore. 

Venit suplimentar = (preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012 (45,71 lei/MWh)) * volumele de gaze vândute din producţia internă din perimetrele offshore.

Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore se calculează prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul (așa cum sunt menționate în prezenta lege), după caz, asupra veniturilor suplimentare obţinute din vânzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, din care se deduce valoarea investiţiilor în segmentul upstream.

Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore ţine seama de preţul de referinţă stabilit de Agenția Națională pentru Resurse Minerale („ANRM”) pentru calculul redevenţelor. Tranzacţiile desfăşurate sub preţul de referinţă ARNM se impozitează la preţul de referinţă.

Procentele de calcul al impozitului se calculează pe baza preţurilor de vânzare a gazelor naturale practicate de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de preţuri mentionate de prezenta lege (spre exemplu, 30% din venitul suplimentar pentru prețurile de până la 85 lei/MWh), ajustate anual începând cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preţurilor de consum.

Limita maximă a deducerii investiţiilor în segmentul upstream nu poate depăşi 30% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare offshore.

Operatorii economici care datorează acest impozit calculează, declară şi plătesc lunar impozitul suplimentar offshore, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul.

Investiţiile luate în calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate in calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plată a impozitului pe profit, nefiind acceptate reduceri/scutiri de impozite sau deduceri de costuri, aceastea fiind considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 256/2018, în cazul acordurilor petroliere offshore nu se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 964/14 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Scheme de ajutor de stat

Hotarare nr. 880 din 9 noiembrie 2018 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie

Printre amendamentele aduse Hotărârii nr. 808/2014 menționăm modificarea plafonului eligibil aferent investițiilor la valoarea totală, fără TVA, de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 954/ 12 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Hotarare nr. 860 din 31 octombrie 2018 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Printre amendamentele aduse Hotărârii nr. 332/2014 menționăm introducerea conceptului de “relocare” și modificarea unuia din criteriile de eligibilitate în acest sens.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 935/ 6 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Actualizarea listei jurisdicţiilor raportoare în contextul CRS (Standardul Comun de Raportare)

Ordinul 2851/19.11.2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 3626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare în contextul CRS (Standardul Comun de Raportare)

Potrivit Ordinului, lista jurisdicțiilor în relație cu care România va raporta informații în context de CRS se modifică la 51 față de lista precedentă (44 jurisdicții raportoare conform Ordinului 4142/2017).

Schimburile de informații cu privire la rezidenții noilor jurisdicții introduse se vor efectuata începând cu 2019 pentru Azerbaijan; Bonaire, Sint Eustasius și Saba; Canada; Grenada, Macao - China, Panama si incepând cu 2020 pentru Hong Kong - China.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 998/ 26 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Ordine ale Președintelui ANAF

Ordin nr. 2.716/5.11.2018 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3.610/2016 pentru organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii

Contribuabilii mijlocii selectați/actualizați până la data intrării în vigoare a ordinului sunt în competență de administrare a administrațiilor județene a finanțelor publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum și în sarcina Administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul DRGFP București, pentru contribuabilii mijlocii cu domicilul în București.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 937/ 6 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Ordin nr. 2.942/23.11.2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii

Ordinul prevede modificări în procedura de plată a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii mari și mijlocii ca urmare a schimbării competenței de administrare a acestor categorii de contribuabili.

Pentru contribuabilii mari si mijlocii, se efectuează operațiuni de transfer prin redirijarea automată a plăților eronate, în baza datelor furnizate de Centrul Național de Informații Financiare, până la data de 31 martie. După această data, eventualele plăți efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 ianuarie se vor returna plătitorilor.

Pentru contribuabilii mijlocii care la data intrării în vigoare a Ordinului sunt administrați de administrațiile județene ale finanțelor publice, operațiunile de transfer efectuate prin redirijarea automată a plăților eronate se fac până la 31 decembrie 2018. După această data, plățile efectuate eronat de către contribuabili la unitățile Trezoreriei Statului la care au fost arondați anterior datei de 1 noiembrie 2018 se vor returna plătitorilor.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 1008/ 28 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

 

Ordin nr. 2.892/19.11.2018 pentru modificarea punctului 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul ANAF
nr. 1.613/2018

Plățile efectuate eronat de către contribuabili în conturile unice 20.A.47.01.00 “Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire” și 55.02 “Disponibil al bugetelor asigurărilor speciale și fondurilor speciale, în curs de distribuire” se vor redistribui până la
31 decembrie 2018. După această dată, plățile vor fi returnate plătitorilor.

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 1.008/ 28 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii.

Pentru cele două ordine anterior menționate, Ministerul de Finanțe a emis pe 29 noiembrie 2018 o circulară de informare care poate fi accesata aici.

 

Ordinul 2906/2018 aprobă Procedura de acordare a bonificației pentru plata cu anticipație a sumelor de plată, reprezentând obligații fiscale stabilite prin decizii de impunere anuală

Ordinul aprobă procedura prin care se vor acorda bonificații de 10%, în anumite condiții, pentru:

-   impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în 2017;

-   contribuția individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017;

-   contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017.

 

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 1.005/ 27 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii  și  Buletinul fiscal nr. 36 din 3 Decembrie 2018.

In legătura cu acordarea bonificațiilor, ANAF a emis un comunicat de presa pe 10 decembrie 2018, care poate fi accesat aici.

 

Ordinul 2937/2018 stabilește Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale

Obligațiile fiscale datorate de contribuabili persoane fizice pentru veniturile realizate/estimate:

-   până la data de 31.12.2017, se vor plăti distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.

-   după data de 01.01.2018, se vor plăti în contul unic de disponibil pentru persoane fizice.

 

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 1.005/ 27 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii  și  Buletinul fiscal nr. 36 din 3 Decembrie 2018.

 

Ordinul 2936/2018 aproba Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice și care sunt aferente declarației unice 

In contul unic pentru contribuabili persoane fizice se vor plati obligațiile fiscale care sunt aferente declarației unice:

-   impozitul pe venit

-   contribuțiile de asigurări sociale

-   contribuțiile de asigurări sociale sănătate

 

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 1.006/ 28 noiembrie 2018 pentru mai multe detalii și  Buletinul fiscal nr. 36 din 3 Decembrie 2018.

Pentru ultimele două ordine menționate mai sus, Ministerul de Finanțe a emis pe 29 noiembrie 2018 o circulară de informare care poate fi accesata aici.

 

Reglementări contabile

Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

Ordinul aduce modificări și completări următoarelor acte normative:

- Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014

- Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016

- Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.103/2017

 

Printre principalele prevederi ale ordinului se numără următoarele:

·        Entităţi obligate să raporteze informaţii nefinanciare

Entităţile care la data bilanţului depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii privind aspecte legate în principal de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şI a dării de mită

De asemenea, entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup şi care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată.

 

·        Revizuirea metodei de amortizare a imobilizărilor

Conform modificărilor aduse de ordinul 3456/2018, metoda de amortizare va fi încadrată la estimări contabile, similar duratei de viaţă utilă a activelor imobilizate, și nu la politici contabile. Astfel, au fost abrogate prevederile care limitau posibilitatea modificării metodei de amortizare doar la cazul în care această modificare era determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.

Entităţile pot revizui metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile.

 

·        Noi reglementări referitoare la tratamentul contabil al contractelor de leasing

Prezentul ordin introduce noi prevederi rezultate din noul standard IFRS 16 “Contracte de leasing”, care vor fi aplicabile doar entităţilor care intră în aria de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Noile prevederi introduse în legislaţie se referă la modul de înregistrare al drepturilor de utilizare a activelor-suport care fac obiectul contractelor de leasing, precum şi a activelor suport preluate în leasing, conturile specific contractelor de leasing şi funcţiunea completă a acestora.

Prevederile prezentului ordin mai sus menționate intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, exceptând entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. Acestea din urmă vor aplica prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te