Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Principalele modificări aduse prin Ordinul nr. 2148/2020

În această ediție:

Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016

 

Modificările vizează condițiile de justificare a scutirilor de TVA aplicabile pentru exporturi sau alte operațiuni similare, pentru livrări intracomunitare și pentru transportul internațional și intracomunitar.

În lumina acestor modificări este foarte important ca toate societățile implicate în astfel de operațiuni să își revizuiască și actualizeze procedurile interne și documentele justificative pentru a securiza scutirile de TVA aplicate.

Prezentăm mai jos un sumar al principalelor modificări / clarificări aduse prin Ordinul nr. 2148/2020.

Termenul în care pot fi prezentate documentele pentru justificarea scutirii de taxă se prelungește de la 90 la 150 de zile calendaristice de la data la care a intervenit faptul generator.

 

Exportul bunurilor

Se introduce un nou concept, respectiv exportatorul în sensul TVA, care poate fi diferit de exportatorul în sens vamal.

Din perspectiva TVA,  persoana care transportă bunuri în afara Uniunii Europene, în lipsa unei tranzacții comerciale este considerată exportator.

În cazul particular al furnizorilor care nu pot avea calitatea de exportatori din punct de vedere vamal, declarația vamală de export poate fi utilizată ca document justificativ pentru scutirea de TVA cu condiția ca datele de identificare ale exportatorului în sensul TVA, precum și seria și / sau numărul facturii aferente exportului să se regăsească în caseta 44.

Pentru produsele accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, justificarea scutirii de TVA de către exportatorul în sensul TVA se poate realiza și cu raportul de export care atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

În concordanță cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (”CJUE”) în cauza Milan Vinš (C-275/18), este permisă justificarea scutirii de TVA pentru operațiunile de export și prin alte mijloace de probă, atunci când nu este posibilă justificarea exportului prin documentele menționate specific în Ordinul  nr. 2148/2020 (factură, document vamal de export, raportul EMCS, după caz).

 

Prestări de servicii

  • Sunt considerate servicii legate direct de exportul de bunuri numai serviciile prestate direct exportatorului sau destinatarului bunurilor exportate și care contribuie la realizarea efectivă a unei operațiuni de export, în concordanță cu hotărârea CJUE în cauza  „L.Č.” IK C-288/16). Această modificare prezintă relevanță îndeosebi pentru serviciile de transport și serviciile accesorii transportului (de ex. încărcare, descărcare manipulare) în legătură cu bunuri exportate.
  • Scutirea de TVA pentru serviciile de prelucrare a bunurilor provenite din import nu mai este condiționată de aplicarea unui regim vamal specific (i.e. perfecționare activă în sistem de rambursare), condiția esențială fiind aceea ca bunurile obținute după prelucrare să fie transportate în afara UE. În această situație sunt necesare documente specifice din care să rezulte că bunurile prelucrate au fost transportate în afara UE de către prestatorul serviciilor sau de către clientul nestabilit în România (ori de către altă persoana în numele oricăruia dintre aceștia), potrivit cerințelor de scutire a exportului anterior menționate.
 

Operațiuni direct legate de nave și aeronave

  • În ceea ce privește scutirile de TVA în cazul navelor atribuite navigației în largul mării, Ordinul nr. 2148/2020 face următoarele precizări:

-        În concordanță cu hotărârea CJUE în cauza Grup Servicii Petroliere SA (C-291/18), navele utilizate preponderent în poziție imobilă  pentru a explora / exploata zăcămintele de hidrocarburi în mare nu sunt considerate nave atribuite navigației în largul mării.

-        Condiția ca o navă să fie efectiv și preponderent utilizată pentru navigație în largul mării se consideră îndeplinită dacă nava a fost astfel utilizată în ultimii 5 ani sau pe întreaga perioadă de utilizare, dacă aceasta este mai mică de 5 ani.

-        Scutirea de TVA pentru livrarea de carburanți și provizii destinate a fi utilizate pe nave se aplică și în cazul unor livrări efectuate către intermediari, dacă în momentul livrării este cunoscută destinația finală a bunurilor și intermediarul preia proprietatea asupra bunurilor cel mai devreme sau în același moment în care proprietatea este transferată operatorului de navă.

-        În  concordanță cu   hotărârea CJUE în cauza  A-Oy (C-33/16), sunt scutite de TVA serviciile de încărcare / descărcare pe / de pe o navă atribuită navigației în largul mării prestate către proprietarul / operatorul navei sau către agentul de navă, cât și serviciile prestate într-o etapă anterioară.

 
  • În ceea ce privește scutirile de TVA în cazul aeronavelor, Ordinul nr. 2148/2020 face următoarele precizări:

-        În  concordanță cu hotărârea CJUE în cauza  A-Oy (C-33/11), scutirea de TVA aferentă operațiunilor legate de aeronavele utilizate de companiile aeriene care realizează în principal transport internațional de persoane și / sau de bunuri cu plată se poate aplica și pentru livrarea unei aeronave către un operator economic care nu este el însuși companie aeriană, dar care achiziționează aeronava respectivă în scopul utilizării sale exclusive de către o astfel de companie (de exemplu, pentru operațiuni de leasing).

 

Livrări intracomunitare de bunuri în contextul pachetului de remedii rapide (Quick Fixes)

Ca urmare a efectului direct privind aplicabilitatea reglementărilor europene în legislația națională, anumite scutiri de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri se justifică având în vedere condițiile / documentele speciale de scutire privind transportul intracomunitar introduse prin art. 45a din Regulamentul UE 282/2011, așa cum acesta a fost modificat prin Regulamentul 2018/1912 (în continuare Regulamentul 282/2011).   

Astfel, art. 45a din acest Regulament prevede două situații în care se prezumă că bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru către o destinație aflată în afara teritoriului său, dar în interiorul Comunității. În acest caz, documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru sunt cele prevăzute la alin. (1) şi (3) ale art. 45a din Regulamentul 282/2011, care trebuie sa fie emise de parți independente atât una de cealaltă, cât și de vânzător și de cumpărător. Ordinul nr. 2148/2020 definește conceptul de părți independente prin prisma relațiilor de afiliere prevăzute in Codul Fiscal la art. 7 pt. 26.

În situația în care nu se pot aplica prezumțiile  prevăzute de Regulamentul 282/2011, inclusiv în cazul transferului propriilor bunuri, pentru a justifica transportul bunurilor din România în alt stat membru sunt necesare atât:

(i)     Factura care să menționeze codul de TVA valid al cumpărătorului din alt stat membru sau,  în cazul transferului efectuat de persoana impozabilă, auto factura care să menționeze codul de TVA al persoanei valid din alt stat membru,  și

(ii)    documentele de transport (precum un document CMR semnat, sau o scrisoare de trăsură semnată, un conosament, documentul specific de transport aerian) precum și

(iii)   unul dintre următoarele documente suplimentare: o poliță de asigurare aferentă transportului bunurilor, documente bancare care atestă plata transportului, documentele oficiale eliberate de o autoritate publică (precum un notariat) sau un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul membru de destinație, o declarație specifică scrisă din partea cumpărătorului care atestă expedierea în statul membru de destinație.

 

Notă: Situațiile în care nu se pot aplica prezumțiile din Regulamentul 282/2011 sunt exemplificate în Ordinul 282/2011.

Scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, altele decât mijloacele de transport noi sau produsele accizabile care circulă în regim suspensiv, este condiționată de îndeplinirea obligațiilor privind raportarea corectă a acestora în declarația  recapitulativă.

În cazul în care există deficiențe privind informațiile raportate, obligația se consideră îndeplinita dacă furnizorul poate justifica deficiența într-un mod considerat satisfăcător de autoritățile fiscale competente, precum și dacă deficiența  este remediată ulterior, dar nu mai târziu de finalizarea inspecției fiscale. Sunt exemplificate situații în care deficiența de raportare este remediată corespunzător.

În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri accizabile  care circulă în regim suspensiv de accize către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA,  scutirea de TVA se justifică cu  documentul administrativ în format electronic și raportul de primire.

În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi care se deplasează singure către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA  scutirea de taxă se justifică prin factură și  documentele care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru (i.e. contractul de vânzare-cumpărare din care rezultă transportul în alt stat membru și dovada înmatriculării în statul membru de destinație).

 

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ, cât și aplicabilitatea sa pentru dumneavoastră.

 
Pregătit de către:
Cristina Galin – Senior Manager, Taxe indirecte
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Georgiana Iancu – Partener Coordonator al Departamentului de Taxe indirecte
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te