Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Reglementarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În această ediție:

Principalele măsuri introduse prin OUG nr. 69/2020 și OUG nr. 70/2020

Bonificații acordate pentru impozite datorate

Legea nr. 53/2020 pentru aprobarea OUG nr. 95/2019 pentru completarea OUG nr. 77/2011

 

Principalele măsuri introduse prin OUG nr. 69/2020

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2005 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 394, din 14 mai 2020

 

Prorogarea unor termene:

Ordonanța de Urgență prevede prorogarea următoarelor termene, de la 25 mai 2020 până la data de 30 iunie 2020 inclusiv:

   - Depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice pentru anul 2019;

   - Depunerea formularului 230 „Cererea privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”;

   - Plata impozitului anual și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice în baza Declarației Unice.

 

Taxa pe valoarea adaugată

Ordonanța de Urgență aduce modificări cu privire la procedura de înregistrare în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu sediul în România, după cum urmează:

   - Societățile ce solicită înregistrarea în scopuri de TVA vor face obiectul unei analize de risc după obținerea codului de TVA.

 

Acordarea unor bonificații:

Ordonanța de Urgență prevede acordarea următoarelor bonificații pentru obligațiile fiscale aferente anului 2019:

   - 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru anul 2019, dacă obligațiile fiscale se sting prin plată sau compensare, integral, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

   - 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru depunerea Declarației Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță (ex: Spațiul Privat Virtual, E-guvernare).

Bonificația pentru depunerea Declarației Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță este aplicabilă doar în cazul în care obligațiile fiscale aferente anului 2019 se sting integral până la 30 iunie 2020, caz în care ambele bonificații se aplică cumulativ.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în Declarația Unică sub rezerva verificării ulterioare. Obligațiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate, cu valoarea bonificației.

Contribuabilii care au depus Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul 2019, fără acordarea bonificațiilor, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 30 iunie 2020, inclusiv, cu respectarea condițiilor anterior menționate. Această opțiune este posibilă indiferent de modalitatea de depunere a Declarației Unice.

De asemenea, Ordonanța de Urgență prevede acordarea de bonificații de până la 10%, începând cu anul 2021, pentru următoarele obligații fiscale:

   - Impozit pe venit anual;

   - Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din activități independente sau/și drepturi de proprietate intelectuală;

   - Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obțin venituri de natură privată care fac obiectul acestei obligații fiscale.

Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat, iar procedura de aplicare a acestor bonificații se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 

Facilități fiscale în contextul COVID – 19

Sumele acordate de către angajatori din fondul de salarii, sub forma de stimulente/prime, pentru angajații care desfășoară activități care presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS – CoV – 2, nu vor fi cuprinse în baza de calcul al următoarelor obligații fiscale:

   - Contribuția de asigurări sociale;

   - Contribuția de asigurări sociale de sănătate;

   - Contribuția asiguratorie pentru muncă.

Beneficiarii acestor stimulente, precum și activitățile care conferă eligibilitatea pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscală, vor fi stabilite prin decizie a angajatorului. 

Facilitatea fiscală se aplică pentru sumele plătite începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 69/2020, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. Aceste sume pot fi plătite pentru activitatea aferentă întregii perioade a stării de urgență.

 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate. Prevederi cu impact asupra persoanelor fizice a căror activitate este suspendată

Persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau asimilate acestora, vor avea obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a acestora.

Calculul și plata contribuției de asigurări sociale se realizează lunar de către angajatori, termenul limită fiind de 25 al lunii următoare celei pentru care se datorează.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

Prevederile anterior menționate sunt aplicabile doar în cazul în care persoanele fizice vizate a căror activitate este suspendată nu au realizat în cursul lunii venituri din salarii sau asimilate salariilor.

 

Acordarea unor facilități la plata impozitului/ taxei pe clădiri

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393/14 mai 2020 și vizează, printre altele, modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la 14 august 2020 privind:

   - Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cota de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în folosință prin alt tip de contract de chirie, comodat sau alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activitații economice.

   - Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de concensionări, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului sau a unitaților administrativ-teritoriale, pentru utilizatorii clădirilor care au fost obligați, potrivit legii, ca urmare a epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, să își întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de reducerea/scutirea mai sus-menționate, utilizatorii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local competent o cerere de acordare a reducerii/scutirii, însoțită de o declarație pe proprie răspundere.

În cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activitați economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe proprie răspundere trebuie să reiasă că proprietarii se regăsesc concomitent în urmatoarele situații:

   - Au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada stării de urgență;

   - Cel putin 50% din suprafețele totale destinate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a întreruperii totale și/sau parțiale a activității economice efectuate în acele suprafețe până la data de 14 mai 2020.

Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea de acordare a reducerii anexează urmatoarele:

   - Declarația pe propria răspundere din care să reiasă îndeplinirea cumulativă a condițiilor menționate mai sus;

   - Declarația pe proprie răspundere a utilizatorului din care să reiasă întreruperea totală a activitații economice și/sau;

   - Certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

În cazul persoanelor care au plătit impozitul pe clădiri pentru anul 2020 până la primul termen de plată, respectiv taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile legale.

Separat de reducerea de până la 50% a impozitului pe clădiri, proprietarii clădirilor nerezidențiale pot beneficia și de bonificația de până la 10% prevazută la art. 462 alin (2) din Codul Fiscal, hotărâtă de consiliile locale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 393/ 14 mai 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 

Principalele măsuri introduse prin OUG nr. 70/2020

Ordonanța de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative 

 

Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

Impozit pe profit

Tratamentul fiscal aplicabil cesiunii de titluri de stat, obligatiuni și alte instrumente de datorie

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 394/14 mai 2020 și vizează, printre altele, modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Astfel, se clarifică tratamentul fiscal aplicabil în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie, acestea fiind integral deductibile la calcul rezultatul fiscal.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 394/14 mai 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 

Prelungirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 vizează, printre altele, persoanele aflate în următoarea situație:

   - Persoanele care la data instituirii stării de urgență sunt beneficiare ale concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani;

   - Persoanele care la data instituirii stării de urgență beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația lunara reglementate prin Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției;

Astfel, Ordonanța de Urgență prevede că drepturile la beneficiile de ordin social primite de către persoanele aflate în categoriile anterior menționate rămân aplicabile până la data de 31 mai 2020. 

Totodată, Ordonanța de Urgență prevede că acordarea stimulentelor de inserție destinate categoriilor de persoane anterior menționate se realizează de la data depunerii cererii, în baza îndeplinirii unor anumite criterii.

 

Măsuri de ordin fiscal-bugetar

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 aduce prevederi cu privire la impozitul pe venit datorat de către rezidenți și nerezidenți ce obțin venituri impozabile din activități desfășurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activități.

Astfel, impozitul datorat pentru astfel de venituri va fi calculat și reținut în momentul plății venitului de către plătitorul de venit. Declararea și plata acestuia către Bugetul de Stat se va face până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul.

Prevederile menționate anterior sunt aplicabile în situația în care evenimentele sunt reprogramate până la finalul anului 2021, ca urmare a situației impuse de răspândirea coronavirusului  SARS–Cov–2. În plus, certificatul de atestare fiscală a impozitului plătit în România se va putea elibera persoanei nerezidente doar după plata la Bugetul de Stat.

 

Măsuri în domeniul străinilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 aduce prevederi cu privire la regimul străinilor. Printre cele mai relevante dintre acestea se numără următoarele: 

   - Valabilitatea documentelor eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări se menține pe toată durata stării de urgență și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări;

   - Dreptul de ședere al străinilor aflați pe teritoriul României, conferit prin vizele de intrare în România, convenții internaționale sau acte normative prin care se desființează unilateral regimul vizelor se menține pentru 90 de zile de la încetarea stării de urgență, fără ca aceștia să fie supuși vreunei sancțiuni sau măsuri restrictive; pentru intrările și ieșirile ulterioare, zilele acordate suplimentar nu se vor lua în considerare la calcularea perioadei de ședere de maximum 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile;

   - Vizele a căror valabilitate expiră fără ca acestea să fi fost utilizate de titulari din cauza restricțiilor temporare de călătorie la nivelul Uniunii Europene nu își mențin valabilitatea. În momentul ridicării restricțiilor temporare de călătorie titularii pot solicita alte vize de intrare;

   - Avizele de angajare în muncă, avizele de detașare și aprobările pentru reîntregirea familiei eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări, a căror valabilitate se menține potrivit prevederilor ordonanței, vor putea fi utilizare la solicitarea vizei de intrare în România doar dacă nu au mai fost utilizate pentru obținerea unor astfel de vize.

 

Zile libere plătite pentru supravegherea copiilor

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 aduce clarificări și cu privire la perioada în care părinții vor putea beneficia de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor, astfel cum acestea sunt acordate conform Legii nr. 19/2020.

Astfel, pentru anul 2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinţi se stabileşte până la încheierea cursurilor anului şcolar 2019-2020.

 

Măsuri cu privire la salariați și alți profesioniști

Printre principalele măsuri cu privire la salariați, aduse de Ordonanța de Urgență nr. 70/2020, se regăsesc următoarele:

   - Se prelungește acordarea indemnizației de șomaj tehnic prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgență și 31 mai 2020. Măsura vizează salariații, precum și alți profesioniști (PFA, II, IF), avocați, structuri sportive, persoane care obțin venituri din drepturi de autor etc. De asemenea, se stabilește posibilitatea continuării acordării șomajului tehnic și după data de 31 mai 2020, însă doar în domeniile în care se vor menține restricțiile;

   - Contractele colective de muncă și acordurile rămân valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență;

   - Angajatorii cu mai mult de 50 de angajați au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de 3 ore.

 

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

 

Bonficatii acordate pentru impozit datorat

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 / 15 mai 2020 și vizează acordarea de bonificații pentru impozitul datorat, aferent trimestrelor II și III 2020.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, precum și contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, respectiv 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II al anului 2020 și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III al anului 2020, beneficiază de o bonificație de 10% calculatată asupra impozitului pe profit datorat.

Legea nr. 53/2020 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2019 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 aduce următoarele modificări:

   - Se stabilește clasificarea medicamentelor în medicamente de tip I, de tip II şi de tip III în vederea calculării contribuţiei trimestriale;

   - Începând cu trimestrul I 2020, calcul diferențiat al contribuției trimestriale în funcție de tipul de medicament:

  • Pentru medicamentele de tip I, contribuția se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra valorii aferente consumului centralizat al fiecărei categorii, comunicat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după scăderea T.V.A.;
  • Pentru medicamentele de tip II, procentul este setat la 15%;
  • Pentru medicamentele de tip III, procentul este setat la 20%.
 

   - Lista "medicamentelor de tip I, tip II şi tip III" se aprobă trimestrial prin ordin al ministrului sănătăţii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii unui trimestru;

   - Începând cu trimestrul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea BAt (bugetul aprobat trimestrial) se indexează cu rata inflației, față de valoarea ultimului trimestru al anului anterior (setat începând cu trimestrul IV al anului 2019 la 1.668 milioane lei).

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 396/15 mai 2020 sau ne puteți contacta direct în vederea clarificării oricăror întrebări cu privire la conținutul prezentat.

 

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră?

Vă recomandăm să analizați dacă sunteți în una din situațiile prezentate pentru a determina posibilitatea aplicării acestor prevederi.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru analiză (inclusiv verificări ale nivelului de conformitate fiscală) și determinarea potențialelor beneficii financiare pentru societate și angajați, mai ales în contextul recentei Amnistii fiscale (pentru detalii, puteți consulta Buletinul fiscal nr. 37).

 
Pregătit de către:
Miruna Enache – Partener, Departamentul de Asistenţă Fiscală și Juridică, Liderul Diviziei de Asistență în tranzacții
Ana Maria Călțun – Tax Manager, Impozite Directe
Cristina Muntean – Tax Manager, Impozite Directe
Inga Țîgai – Director, Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
Bogdan Papavă – Tax Manager, Impozite Indirecte
Anca Atanasiu – Senior Associate – Radu și Asociații
 
Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev – Partener, Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
 
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com
Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te