Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ - Aprilie 2019

În această ediție:

·        TVA

·        Accize

·        Diverse

 

·        TVA

Concluziile Avocatului General în Cauza C-291/18 Grup Servicii Petroliere

În data de 10 aprilie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a prezentat concluziile Avocatului General (AG) în sesizarea trimisă de instanța română (Curtea de Apel București) cu privire la întrebarea dacă articolul 148 litera (c) din Directiva TVA, coroborat cu articolul 148 litera (a) trebuie interpretat în sensul că scutirea de TVA se aplică, în anumite împrejurări, vânzării de platforme de foraj marin “auto-ridicătoare” în largul mării.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 9 din data de 12 aprilie 2019.

 

Decizia CJUE în cauza C-691/17 POOR Epitesi Kft.

În data de 11 aprilie, CJUE a emis hotărârea în cauza C-691/17 POOR Epitesi Kft. care face referire la principiile proporționalității, neutralității fiscale și efectivității și dacă acestea trebuie interpretate ca o opunere a unei practici a autorității fiscale dintr-un stat membru care, fără să existe fraudă fiscală, refuză calcularea taxei și a dreptului de deducere care ar putea fi exercitat pe baza unei facturi cu TVA emise în conformitate cu regimul obișnuit de taxare. Se consideră că ar fi fost corect ca, factura aferentă operațiunii să se emită în conformitate cu regimul de taxare inversă și să se verifice dacă emitentul facturii poate restitui destinatarului facturii cuantumul TVA-ului plătit în mod incorect precum și dacă emitentul facturii poate, din punct de vedere legal (potrivit dreptului intern al statului membru), să o rectifice în cadrul unei autorevizuiri și să o regularizeze.Astfel, dincolo de faptul că facturile menționate nu corespundeau cerințelor de formă prevăzute de legislația națională care a transpus această directivă, lipsea și o cerință de fond a acestui regim, mai precis plata TVA‑ului autorităților fiscale de către persoana impozabilă care solicită deducerea.

Întrucât PORR nu a respectat o cerință de fond a regimului de taxare inversă, iar TVA‑ul pe care l‑a achitat furnizorilor de servicii nu era datorat, această societate nu putea invoca un drept de deducere a TVA‑ului respectiv.

În aceste condiții, dacă prestatorul poate cere rambursarea TVA-ului, iar beneficiarul poate deschide o acțiune civilă împotriva prestatorului pentru recuperarea sumelor achitate ca TVA în mod nedatorat, atunci principiile neutralității și efectivității ar fi respectate. Numai dacă restituirea către PORR de către furnizorii de servicii în discuție în litigiul principal a TVA‑ului facturat fără să fie datorat ar fi imposibilă sau excesiv de dificilă, în special în cazul insolvabilității acestor furnizori, PORR ar trebui să își poată îndrepta cererea de restituire direct împotriva autorității fiscale. O asemenea cerere ar fi însă distinctă de cererea de deducere a TVA‑ului, care face obiectul litigiului principal.

Din considerațiile de mai sus rezultă că Directiva 2006/112, precum și principiile neutralității fiscale și efectivității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei practici a autorității fiscale potrivit căreia, în lipsa suspiciunilor de fraudă, această autoritate refuză unei întreprinderi dreptul de deducere a TVA‑ului achitat de această întreprindere, ca beneficiar al serviciilor, fără să fie datorat, furnizorului acestor servicii pe baza unei facturi întocmite de acesta din urmă potrivit normelor aferente regimului de taxare obișnuită, în timp ce operațiunea relevantă intra sub incidența mecanismului de taxare inversă.

Aceste principii impun însă ca, în cazul în care restituirea de către furnizorul serviciilor către beneficiarul acestora a TVA‑ului facturat fără să fie datorat ar fi imposibilă sau excesiv de dificilă, în special în cazul insolvabilității furnizorului, beneficiarul serviciilor să își poată îndrepta cererea de restituire direct către autoritatea fiscală.

 

Decizia CJUE în cauza C-5214/18 PSM K

În data de 10 aprilie 2019, s-a publicat hotărârea pentru cauza C-214/18 PSM K, în care se discută dacă onorariile percepute de executorii judecătorești pot include deja TVA‑ul atunci când, potrivit dreptului national, nu poate fi adăugat TVA la valoarea onorariilor și, pe de altă parte, în esență, dacă principiul proporționalității  se opune ca valoarea onorariilor să poată include deja TVA‑ul.

Curtea a statuat că, în cazul în care un executor judecătoresc efectuează o prestare de servicii precum cea în discuție în litigiul principal, în măsura în care această prestare nu intră în domeniul de aplicare a scutirilor prevăzute de directiva menționată, este obligat la plata TVA‑ului pentru această operațiune. Totodată, directiva nu conține nicio normă expresă privind aspectul dacă onorariile executorului judecătoresc trebuie să includă sau nu TVA‑ul datorat. Prin urmare, le revine statelor membre sarcina de a tranșa această chestiune.

Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că dispozițiile Directivei 2006/112, precum și principiile neutralității și proporționalității TVA trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei practici administrative a autorităților naționale competente, cum este cea în discuție în litigiul principal, potrivit căreia TVA‑ul aferent prestărilor de servicii furnizate de un executor judecătoresc în cadrul unei proceduri de executare silită este considerat ca fiind inclus în onorariul perceput de acesta.

 

·        Accize

Cauza C-567/17 Bene Factum UAB

În data de 15 aprilie 2019, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare cu privire la aplicabilitatea scutirii de la plata accizelor a alcoolului etilic care nu este destinat consumului uman (se regăsește în produse cosmetice sau de igienă), dar este consumat ca băutură alcoolică de către unele persoane.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 12 din data de 23 aprilie 2019.

 

Decizia CJUE în cauza C-638/17 Skonir ir kvapas

În data de 11 aprilie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a publicat hotărârea in cauza C-638/17 Skonis ir kvapas UAB care face referire dacă cumva intră rulourile de tutun cu un înveliș exterior din tutun natural acoperit parțial cu un strat suplimentar de hârtie în categoria trabucurilor/țigărilor de foi sau a țigaretelor în sensul articolului 4 alineatul (1) litera a) din Directiva 2011/64/UE.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 11 din data de 18 aprilie 2019.

 

·        Diverse

Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Pe 17 aprilie 2019 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 296 Legea nr. 60/2019, prin care se aduc modificări și completări Codului fiscal.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2016/1065 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice și articolul 1 din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind TVA pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 13 din data de 23 aprilie 2019.

 

Ordinul nr. 857/2019 al președintelui ANAF privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 4.156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora 

Pentru anul fiscal 2019, s-au actualizat registrul și metodologia aferentă evidenței aparatelor de marcat electronice fiscale.

Printre altele, se modifica insitutiile ce vor duce la îndeplinire prezentul ordin și se adaugă situațiile în care utilizatorii vor informa organul fiscal competent cu privire la schimbarile survenite la aparatul de marcat electronic fiscal.

Monitorul Oficial nr. 273/ 10 aprilie 2019

 

Ordinul privind stabilirea procedurii de aplicare a prevederilor art. II, pct. 1-13 din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Entitățile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 trebuie să confirme persoanele juridice străine, inclusiv filialele nrezidente ale entităților organizatoare, persoanele juridice române și persoanele fizice nerezidente implicate în pregătirea, organizarea și desfășurarea turneului, în termen de 30 zile de la încheierea contractului sau actului prin care se dovedește implicarea acestora în activitățile turneului. Confirmarea se va face de către entitățile organizatoare, prin completarea unui formular publicat în prezentul ordin si transmiterea acestuia prin intermediul postei sau depunerea la registratura Administratiei Fiscale pentru Contribuabili Nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, și, după caz, către plătitorul de venit din România, persoană juridică română.

În situația neconfirmarii informațiilor de către entitățile nerezidente organizatoare ale turneului, în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale si declarative, vor fi aplicabile prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarila ulterioare si ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.

Monitorul Oficial nr. 274/ 10 aprilie 2019

 

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Procedura privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se modifica, printre altele, se modifica termenul de soluționare a cererii, respectiv de transmitere a cererii catre compartimentul de specialitate de la 10 zile la 5 zile, respectiv de la 3 zile la o zi.

 

Monitorul Oficial nr. 303/18 aprilie 2019

În data de 25 Aprilie 2019, Organizația pentru Cooperare Economica și Dezvoltare (“OCDE”) a publicat versiunea completă a Convenției Model cu privire la impozitele pe venit și impozitele pe capital aferentă anului 2017, care include modificari importante survenite ca urmare a actiunii BEPS.

 

Amendamente aduse la Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Ordonanța de Urgență 26/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 309/19.04.2019 aduce urmatoarele modificari la legea 52/2011:

-              Noile domenii în care zilierii poti fi utilizați sunt: organizarea de targuri și expoziții, publicitate, activități suport pentru interpretarea artistica și activități de gestionare a sălilor de spectacole, activități de catering pentru evenimente,  restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor, activități de întreținere peisagistică, plantarea, îngrijirea și întreținerea parcurilor, activități legate de gradinile botanice și zoologice, precum și rezervațiile naturale.

-              Beneficiarul muncii trebuie să plăteasca contribuțiile obligatorii la pensie pentru lucrătorii de zi. Contribuția la pensie (25%) se aplică veniturilor brute încasate de muncitorii de zi;

-              Un zilier nu poate presta servicii pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic, prevede Ordonanța de Urgență. Excepție fac cei care prestează activități în domeniul agriculturii, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol. În cazul excepțiilor, perioada maximă este de 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

-              Valoarea remunerației orare brute stabilite de parti nu poate fi mai mică decât valoarea orară a salariului minim brut de bază garantată și trebuie plătită la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare sau la sfârșitul fiecărei săptămâni;

-              Înființarea unui registru electronic de evidență a înregistrărilor până la 20 decembrie 2019;

-              Opțional, zilierii pot fi asigurați în sistemul de sănătate publică prin depunerea declarației unice. Statutul de asigurat este obținut de la data depunerii declarației și este păstrat pentru o perioadă consecutivă de 12 luni, cu excepția cazului în care se depune o nouă declarație pentru perioada următoare.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Niclas Butan – Manager, Impozite Indirecte
Alexandru Grecu – Manager, Taxe Directe
Geanina Ciorata – Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale 

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te