Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ – August 2018

  • TVA

Decizia CJUE în cauza C-5/17 DPAS Limited

În data de 25 iulie 2018, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis decizia în cauza DPAS Limited (C-5/17). Cauza este relevantă pentru o serie întreagă de sectoare, inclusiv cel bancar, cel al furnizorilor de servicii externalizate, precum și pentru platformele FinTech.

CJUE a decis că scutirea de TVA pentru tranzacțiile privind plăți și viramente nu poate fi aplicabilă în cazul unei prestări de servicii care implică doar transmiterea unor instrucțiuni de debitare directă și ordonarea unor transferuri bancare dintr-un cont în altul. Deși acest tip de serviciu este esențial în derularea unei plăți, CJUE a opinat că are un caracter administrativ și nu produce efectele financiare și juridice aferente unui transfer efectiv de fonduri, plățile propriu-zise fiind realizate de instituțiile de credit relevante.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 23 din data de 8 august 2018 pentru mai multe detalii.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat pe pagina de internet a Ministerului de Finanțe

În data de 27 august 2018 pe pagina de internet a Ministerului de Finanțe a fost publicat un proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se propun o serie de modificări în ceea ce privește:

–              tratamentul de TVA aplicabil voucherelor (cupoanelor valorice);

–              anumite obligații din perspectiva TVA pentru prestări de servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune și serviciile furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile și vânzări la distanță de bunuri. 

Această lege ar trebui să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

  • Vama și accize

Modificări aduse Codului Vamal al Uniunii – definiția termenului de “exportator”

Regulamentul delegat (UE) 1063/2018 al Comisiei din 16 mai 2018 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2446/2015 al Codului Vamal al Uniunii

Regulamentul delegat al Comisiei cu privire la Codul Vamal al Uniunii a adus modificări și corectări anumitor prevederi vamale. Principala modificare se referă la definiția termenului de „exportator”.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 24 din data de 23 august 2018 pentru mai multe detalii.

Proceduri de înregistrare a operatorilor economici care comercializează produse energetice, respectiv distribuie și comercializează băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat

Ordinul nr. 1.960 pentru modificarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează, în sistem angro sau en-detail, produse energetice și a Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și modelul și conținutul unor formulare în legătură cu cele două Ordine.

Ordinul abrogă procedura de autorizare a operatorilor economici care distribuie și comercializează, fără depozitare, produse energetice (benzină, motorină, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibil), băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 25 din data de 28 august 2018 pentru mai multe detalii.

  • Impozit pe venit și contribuții sociale

Ordin al președintelui ANAF nr. 1.701 din 4 iulie 2018 pentru aprobarea procedurii de stabilire și regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoane fizice, precum și a formularului F „Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale”,  publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 672 din 2 august 2018

Ordinul reglementează procedura de stabilire și regularizare a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale datorate de persoanele fizice ce au obținut venituri din pensii, activități independente, proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din agricultură, silvicultură și piscicultură, cedarea folosinței bunurilor, investiții și venituri din alte surse atât pentru veniturile obținute în România, cât și în străinătate. De asemenea, Ordinul aprobă formatul formularului 631 ce va fi emis de către ANAF in vederea stabilirii acestor contribuții.

Ordinul Președintelui ANAF nr. 1.869 din 31 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 701 din 10 august 2018

Ordinul reglementează procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pentru veniturile persoanelor fizice realizate in anii 2016 și 2017.

Procedura reglementează printre altele, următoarele aspecte:

– Nedepunerea declarației de impunere pentru anii 2016 și 2017 dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/ impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit.

– Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale și nu privește perioadele pentru care a fost supus inspecției.

Ordinul Președintelui ANAF nr. 1.855 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 721 din 21 august 2018

Ordinul aprobă Procedura de anulare a obligațiilor fiscale reprezentând impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate. Când obligațiile fiscale au fost deja achitate deși aceste obligații au fost anulate conform noii proceduri reglementate, contribuabilul are posibilitatea de a solicita restituirea plăților deja efectuate prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent, în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. Pentru a se da curs cererii de restituire, autoritățile procedează la verificarea existenței deciziei de plăți anticipate prin care a fost stabilit impozitul care face obiectul restituirii, precum și a cuantumului sumelor încasate de unitatea Trezoreriei Statului.

Ordin al președintelui ANAF nr. 2.093 din 24 august 2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 745 din 29 august 2018

Ordinul reglementează procedura privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private acordate potrivit legii.

Principalele aspecte reglementate de acest ordin:

–              se aprobă modelul și conținutul formularelor 250 și 251-decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice și decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice.

–              până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal competent stabilește impozitul datorat si transmite deciziile de impunere anuală.

  • Taxare internațională

Ordin privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 725 din 22 august 2018

Ordinul prevede, printre altele, intrarea în vigoare a următoarelor:

–              la data de 1 aprilie 2018, Aranjamentul administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru Aplicarea Acordului dintre România și Republica Serbia în domeniul securității sociale.

(Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 20 / 2 iulie 2018 pentru mai multe detalii)

–              la data de 18 mai 2018, Convenția dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016.

(Vă rugăm să consultați Sumarul Legislativ nr. 3 / martie 2018 pentru mai multe detalii)

Ordin privind ieșirea din vigoare a unor tratate internaționale, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 733 din 24 august 2018

La data de 1 ianuarie 2019 vor ieși din vigoare:

–              pentru Aruba, Convenția dintre România și Regatul Țărilor de Jos privind schimbul automat de informații referitoare la veniturile din economii sub forma plăților de dobânzi;

–              pentru Curaçao, Convenția dintre Romania și Regatul Țărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informații referitoare la veniturile din economii sub forma plăților de dobânzi.

  • Diverse

Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului și a Ghidului de plată elaborate în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat susținând investițiile cu impact major în economie

Ordinul nr. 2.629/2018 aprobă Revizia 2 a Ghidului solicitantului, precum și Revizia 2 a Ghidului de plată elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014.

Ministerul Finanțelor Publice a revizuit noua versiune a Ghidului solicitantului, precum și a Ghidului de plată, care până la această dată nu au fost postate pe website-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice. Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 666 bis din data de 31 iulie 2018.

Vă rugăm să consultați Buletinul Fiscal nr. 22 din data de 6 august 2018 pentru mai multe detalii.

Modificări aduse Ordonanței Guvernului nr. 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 754 din 31 august 2018

Modificările aduse vizează extinderea sferei de aplicare a normativelor de cheltuieli de cheltuieli privind acțiunile de protocol și dotarea cu autoturisme. Astfel, sunt incluse, printre altele, și regiile autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companiile și societățile naționale, societățile la care statul sau o unitate administrativ teritorială este acționar unic, majoritar sau care deține controlul.

Conform modificărilor, au fost excluse normativele referitoare la costurile pentru convorbiri telefonice și este introdusă o nouă Anexă care prevede, printre altele, limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba și efectua cheltuieli pentru acțiuni de protocol, acestea putând fi actualizate periodic, în funcție de evoluţia indicelui preţurilor de consum, prin hotărâre a Guvernului. Ordonanța precizează că se pot aproba și niveluri inferioare de cheltuieli, respectiv, la propunerea entităţilor interesate, se pot aproba şi alte normative de cheltuieli şi/sau limite maxime de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, pe bază de justificări fundamentate.

Ordonanță de Guvern nr. 18 / 29 august 2018, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 755 din 29 august 2018

Ordonanța introduce, printre altele, un nou articol în Legea sponsorizării nr. 32/1994 care permite inspectorilor fiscali să verifice scopul / utilizarea resurselor financiare și a bunurilor primite de beneficiarii activităților de sponsorizare. Verificarea se face prin inspecții economico-financiare.

Ordin de aprobare a schemei de ajutoare de stat „de minimis” pentru susținerea dezvoltării și promovării exportului în țările-țintă-cheie pentru IMM-uri în agricultura ecologică și în industria mobilei,  publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 704 din 13 august 2018

Schema de minimis, face parte din programul de cooperare româno-elvețian pentru reducerea disparităților sociale și economice. Obiectivul principal al acestei scheme de ajutor de stat este înființarea a două centre de afaceri pentru exportatori, în două regiuni ale României (Nord-Est și Sud-Muntenia), facilitând, printre altele, accesul la (noi) piețe internaționale pentru IMM-uri în agricultura ecologică și industria mobilei.

Valoarea totală estimată a ajutorului „de minimis” care urmează să fie acordat în conformitate cu actualul sistem este echivalentul în lei a 2.941.176 CHF (adică aproximativ 12.533 mil. RON). Această schemă de ajutor de stat va fi aplicabilă pentru perioada iunie 2018 – 7 septembrie 2019.

Modificări aduse Ordinului nr. 4.999 / 2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 754 din 31 august 2018

Conform modificărilor, membrii asocierii / Liderul de proiect / parteneriat și entitatea care implementează componenta de servicii trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura:

–              contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului (50% / 65% pentru ajutor de stat, respectiv 10% pentru ajutor de minimis);

–              finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul;

–              resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a costurilor eligibile din instrumente structurale.

Contribuția proprie trebuie să se constituie fie din surse proprii, fie din resurse atrase sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistență fiscală și juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te