Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ - Februarie 2019

În această ediție:

·        Metodologia de calcul a contribuției bănești anuale percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

·        Taxa pe veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc online

·        Fond de mediu

·        Modificări ale unor formulare fiscale

·        Taxe vamale

·        TVA

·        CJUE

·        Diverse

 

·        Metodologia de calcul a contribuției bănești anuale percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)

Ordinul ANRE nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE

Această Metodologie a fost elaborată și publicată ca efect al Ordonanței de urgență nr. 114/2018 care a stabilit, printre altele, un nivel mărit (de 2%) al contribuției bănești datorate de către titularii de licențe în domeniul energiei electrice și al gazelor naturale.

 

Modalitate de calcul

Contribuția bănească de 2% se aplică cifrei de afaceri realizate în anul de referință (numit anul „n”) din acele activități care fac obiectul licențelor acordate.

Modalitate de calcul presupune:

(i)               estimarea contribuției pentru anul „n” pe baza cifrei de afaceri estimate pentru anul anterior („n-1”) care se comunică ANRE până la 15 martie, respectiv

(ii)              regularizarea contribuției pentru anul „n” care se va face în anul următor („n+1”) pe baza cifrei de afaceri realizată efectiv în anul de referință. În acest sens, titularii de licențe au un termen de 5 zile de la data limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale să transmită ANRE informația privind cifra de afaceri realizată, respectiv situațiile financiare pentru anul de referință („n”).

 

Regularizarea contribuției se va desfășura între 1 iunie – 31 decembrie a anului „n+1”.

Metodologia acoperă și situațiile în care anul de referință este anul în care licența respectivă expiră sau îi este retrasă titularului.

Cu privire la baza de calcul, Metodologia prevede anumite cazuri particulare care trebuie avute în vedere la stabilirea cifrei de afaceri – ca bază de calcul pentru contribuția de 2%.

 

Declararea și plata contribuției pentru anul 2018

Conform Metodologiei și a anunțurilor postate pe site-ul oficial ANRE, data limită de comunicare a valorii cifrei de afaceri estimate pentru anul 2018 este 15 martie 2019, prin completarea și transmiterea corespunzătoare a anexelor relevante date de Ordinul nr. 18/2019.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 149 din data de 25 februarie 2019.

 

·        Taxa pe veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc online

Ordinul nr. 38/2019 pentru aprobarea metodologiei de calcul a taxei lunare datorată de către organizatorii de jocuri de noroc online, precum și a modelului de declarație lunară

Taxa datorată de către organizatorii de jocuri de noroc online începând cu 1 ianuarie 2019 se calculează prin aplicarea unui procent de 2% la totalul taxelor de participare încasate lunar. Taxele de participare încasate lunar se referă la orice transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în cel al platformei de joc.

Taxa se calculează, declară și plătește către bugetul de stat până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare încasate lunar.

Metodologia și modelul de declarație lunară intră în vigoare ca efect al prevederilor introduse prin Ordonața de Urgenta nr. 114/2018.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 120 din data de 15 februarie 2019.

 

·        Fond de mediu

Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, act în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 27 februarie 2019

Ordinul modifică metodologia de calcul a contribuțiilor către Fondul pentru Mediu.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 7 / 11 martie 2019.

 

·        Modificări ale unor formulare fiscale

Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 426/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formulelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

A fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 100, aducându-se modificări nomenclatorului, datelor de depunere și instrucţiunilor de completare aferente.

Două noi poziții sunt introduse, având următorul cuprins:

·        Taxa lunară datorată de către organizatorii de jocuri de noroc online

·        Taxa pe activele financiare

Începând cu 1 ianuarie 2019, termenul de plată pentru taxa datorată de către organizatorii de jocuri de noroc online este lunar, iar pentru taxa pe activele financiare, va fi trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare.

Modificările aduse formularului 100 sunt ca urmare a prevederilor introduse prin Ordonața de Urgenta nr. 114/2018.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 140 din data de 21 februarie 2019.

 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 611/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a ’’Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate’’

S-a publicat un nou model pentru „Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Aceasta se găsește pe pagina oficiala a Agenției Naționale a Administrației Publice:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html

Declarația cuprinde atat informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cat si informații necesare prestațiilor sociale corespunzător cu modificările legislației specifice.

Noul model de declaratie 112 pentru 2019 a fost adaptat astfel incat sa se conformeze cu prevederile Ordonantei de Urgenta 114/2018. Prin urmare, formularul a fost adaptat pentru taxele salariale reduse din constructii. 

O alta modificare prevazuta in noua declaratie este referioare la angajatii din domeniul IT carora incepand cu luna ianuarie 2019 nu li se mai acorda facilitatea de suportare de la buget a unei parti din contributia la asigurarea de sanatate.

Totodata, o modificare adusa formularului 112 este legata de angajatorii care incadreaza in baza unui contract de munca, un numar de minim doua persoane cu varsta de pana la 45 de ani, iar angajarile sunt in domeniul agricol ori in domeniul acvacultura si industrie alimentara. Acestia primesc un sprijin financiar incepand cu luna ianuarie 2019, potrivit Legii nr. 336/2018.

 

  • Taxe vamale

Legea nr. 1/2019 prin care se ratifica Acordul de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM si Comunitatea Europeană 

Acest acord prevede, printre altele, eliminarea taxelor vamale pentru importurile de mărfuri provenite din CARIFORUM, cu excepția mărfurilor care intră sub incidența capitolului 93 din Sistemul Armonizat.

Pentru mai multe informații puteți consulta Monitorul Oficial nr. 94/06.02.2019

·        TVA

Ordinul nr. 169/2019 al presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (”ANAF”) pentru aprobarea procedurii de actualizarea a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectuează o achiziție intra-comunitara de bunuri taxabila in Romania

Prin acest ordin au fost actualizate modelele si conținuturile unor formulare, inclusiv a declarației 092, in vederea actualizării acestui Ordin cu prevederile Codului Fiscal, precum si a înlocuirii mențiunilor referitoare la Legea 571/2003 cu cele ale Legii actuale 227/2015 privind Codul Fiscal.

De asemenea, Ordinul introduce și  posibilitatea depunerii declarației 092 și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 154 din data de 27 februarie 2019.

 

·        CJUE

Decizia CJUE in cauza C-562/17 – Nestrade SA

În data de 14 februarie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Nestrade SA.

Cazul aduce în discuție respectarea termenelor impuse de autoritățile fiscale pentru corectarea facturilor, în vederea obținerii rambursărilor de TVA.

Conform deciziei CJUE, un Stat Membru poate să impună o perioadă limitată de timp în care persoana impozabilă să poată rectifica facturile eronate, în vederea exercitării dreptului la rambursarea de TVA, în măsura în care sunt respectate principiile echivalenței și efectivității.

Cazul este relevant în special pentru societățile care solicită rambursarea de TVA si nu pot pune la dispoziția autorităților fiscale documentele justificative în momentul inspecției fiscale. Mai mult, în cazul în care se depășește termenul impus, societatea riscă să își piardă dreptul de deducere a TVA.

 

Decizia CJUE în cauza C-531/17 Vetsch Int. Transporte GmbH

În data de 14 februarie 2019, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE”) a emis o hotărâre în cauza Vetsch Int. Transporte GmbH („Vetsch”).

Cazul aduce în discuție scutirea de TVA la import acordată importatorului, în situația în care destinatarul transferului intra-Comunitar ulterior acestui import săvârșește o fraudă fiscală în materie de TVA.

Conform unei practici judiciare constante a CJUE, dreptul de deducere a TVA sau scutirea de TVA aferentă unei livrări intra-Comunitare sunt refuzate atunci când o fraudă fiscală în materie de TVA este săvârșita de către persoana impozabila însăși în legătură cu aceste tranzacții.

Mai mult, aceste drepturi sunt limitate si pentru persoana impozabilă care știa sau ar fi trebuit să știe ca operațiunea pe care a efectuat-o era în legătură cu o fraudă fiscală în materie de TVA săvârșita de furnizor sau de o altă persoană.

Conform deciziei CJUE, beneficiul scutirii de TVA la import nu trebuie refuzat importatorului desemnat sau recunoscut ca fiind obligat la plata TVA în vamă, în situația în care (i) destinatarul transferului intra-Comunitar ulterior acestui import săvârșește o fraudă în materie de TVA cu privire la o operațiune ulterioară acestui transfer și care nu este legată de transferul respectiv și (ii) importatorul nu știa sau nu ar fi putut să știe că operațiunea ulterioară transferului era în legătură cu o fraudă fiscală în materie de TVA.

 

Concluziile Avocatului General in cauza C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

În data de 27 februarie 2019, Avocatul General a emis concluziile sale în cauza Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung („FedEx”).

Acest caz aduce în discuție exigibilitatea TVA la import, în cazul în care bunurile intra pe teritoriul Uniunii Europene într-un anumit stat membru și ulterior sunt transportate, fără a respecta obligațiile vamale, într-un alt stat membru UE.

Având în vedere prevederile Codului Vamal, conform cărora o datorie vamală poate lua naștere la momentul la care mărfurile sunt introduse ilegal pe teritoriul Uniunii Europene, se ridică problema dacă și TVA devine exigibilă la aceeași dată.

Conform opiniei Avocatului General, în cazul în care se dovedește că bunurile au fost introduse în circuitul economic al Uniunii Europene în alt stat membru față de cel în care a fost încălcată legislația vamală, taxa pe valoare adăugată devine exigibilă în statul membru din urmă, chiar dacă datoria vamală se datorează în primul stat membru.

 

·        Diverse

Ordinul nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”

Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune încheiate prin înscris, sub semnătură privată, pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, urmând a fi înregistrate în termen de maximum 5 zile de la depunere în Registrul contractelor de locațiune, de către organele fiscale centrale competente.

Ordinul definește, printre altele, organul fiscal competent care trebuie considerat după cum urmează:

-         pentru locatori persoane fizice rezidente: organul fiscal competent este organul fiscal central unde locatorul are domiciliul fiscal;

-         pentru locatori persoane fizice nerezidente: organul fiscal competent este organul fiscal central unde se află bunul care face obiectul contractului de locațiune;

-         pentru alți locatori: organul fiscal competent este organul fiscal central unde locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune trebuie depusă la registratura organului fiscal competent pentru a înregistra contractul de locațiune.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 109 din data de 12 februarie 2019.

 

Ordinul nr. 500/2019 pentru aprobarea schemelor de ajutor „de minimis” pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat

Ordinul aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru Programul de promovare a exportului pentru participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate, precum și realizarea de studii de piață și pe produse.

Ordinul se aplică până la data de 31 decembrie 2020, iar plățile pot fi efectuate până la data de 31 decembrie 2021.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 136 din data de 20 februarie 2019.

 

Ordin nr. 452/2019 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administratie  Fiscala nr. 16/12/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

Prin acest ordin se stabileste contul IBAN in care urmeaza sa se plateasca Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele care realizaeaza venituri din salarii din domeniul constructiilor.

Mai mult, se introduc doua noi obligații fiscale ce se vor plăti în contul unic, astfel:

·        Taxa pe activele financiare

·        Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele ce realizeaza venituri din salarii din domeniul construcțiilor

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 156 din data de 27 februarie 2019.

 

Ordin nr. 33/2019 pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, aferentă anului 2018

Cotele obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru 2018 sunt următoarele:

·        Pentru ianuarie – iulie 2018 – 0,343 certificate verzi/MWh, aferente unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 4.278,3399 GWh;

·        Pentru august – decembrie 2018 – 0,433 certificate verzi/MWh,  aferente unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 3.217,2545 GWh.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 158 din data de 27 februarie 2019.

 

Diverse metodologii, prețuri / tarife în sectorul de petrol și gaze naturale, respectiv sectorul de energie aprobate, printre altele, ca urmare a modificărilor / prevederilor introduse de Ordonanța de Urgență nr. 114/2018:

·        Ordinul ANRE nr. 10/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță (Monitorul Oficial nr. 84 din februarie 2019);

·        Ordinul ANRE nr. 11/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali (Monitorul Oficial nr. 96 din februarie 2019);;

·        Ordinul ANRE nr. 14/2019 pentru Aprobarea prețului reglementat pentru energie electrică produsă în cogenerare de înalta eficiență care beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, aplicabil în perioada 1 martie – 30 iunie 2019 (Monitorul Oficial nr. 119 din februarie 2019);;

·        Ordinul ANRE nr. 132/2019 privind aprobarea Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operațiunilor petroiliere în domeniul extracției și înmagazinării petrolului (Monitorul Oficial nr. 146 din februarie 2019);;

·        Ordinul ANRE nr. 31/2019 privind Aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorul de ultimă instanță (Monitorul Oficial nr. 153 din februarie 2019);

·        Ordinul ANRE nr. 32/2019 privind Aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate clienților casnici de către furnizorii de ultimă instanță a căror decizie de desemnare a intrat în vigoare anterior datei de 1 martie 2019, dar care nu au clienți casnici în portofoliu, și de către furnizorii de ultimă instanță a căror decizie de desemnare intră în vigoare anterior datei de 1 martie 2019 (Monitorul Oficial nr. 153 din februarie 2019).

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Cătălina Sersea – Manager, Taxe Directe
Mihaela Bucurenciu – Senior Manager, Taxe Indirecte
Inga Tigai – Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale 

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te