Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ – Ianuarie 2019

În această ediție:

·        Modificări aduse Codului Fiscal

·        Procedura de inregistrare in scopuri de TVA

·        Modificări ale unor formulare fiscale

·        Diverse

·        Modificări aduse Codului Fiscal

Legea  nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Legea introduce numeroase modificări fiscale în legătură cu impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, TVA și impozitul pe veniturile din salarii.

Din perspectiva impozitului pe profit, o importantă modificare se referă la regulile privind costurile excedentare ale îndatorării. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, costurile excedentare ale îndatorării care depășesc plafonul deductibil de 1 milion de EUR (majorat de la 200.000 EUR) pot fi deduse la calculul impozitului pe profit până la nivelul de 30% (majorat de la 10%) din EBITDA companiei (ajustată fiscal).

Au fost introduse modificari asupra regulilor de ajustare a TVA la intrarea in procedura de faliment a beneficiarului sau la momentul aplicarii planului de reorganizare.

Din punct de vedere al accizelor, a fost introdusa o noua posibilitate de constituire a garantiei solicitate pentru scopuri de accize.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 4 / 23 ianuarie 2019.

 

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 89 / 4 octombrie 2018

Legea introduce modificari fiscale privind accizele si TVA.

Din perspectiva TVA, au fost introduse noi servicii de transport in categoria operatiunilor pentru care se aplica cota redusa de 5%.

Din punctul de vedere al accizelor, se aduc precizari cu privire la anumite caracteristici referitoare la presiunea, compozitia, incadrare tarifara a unor produse.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 3 / 16 ianuarie 2019.

 

·        Procedura de inregistrare in scopuri de TVA

Ordinul nr. 167/2019 al presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (”ANAF”) pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2856/2017

Ordinul modifica si actualizeaza procedura de inregistrare in scopuri de TVA.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Buletinul Fiscal nr. 6 / 5 februarie 2019.

 

·        Modificări ale unor formulare fiscale

Ordinul nr. 3200/2018 al Președintelui ANAF privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele"

Se aduc modificări și completări pentru a alinia formularea din declarația 101 cu modificările aduse în legislație privind:

·        Impozitarea aferentă vânzărilor de creanțe

·        Impozitarea cheltuielilor cu dobânzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic

În plus, se introduce o secțiune adițională – Secțiunea C – Date de identificare a împuternicitului. Această secțiune urmează să fie completată dacă obligațiile de raportare sunt realizate de către un împuternicit.

De asemenea, instrucțiunile de completare a Formularului 101 au fost modificate pentru a fi în concordanța cu schimbările menționate mai sus.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 18 / 8 ianuarie 2019.

 

Ordinul nr. 48 / 2019 al Președintelui ANAF pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor formularelor 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți"

Ordinul conține modificări și completări pentru modelul formularelor 205 și 207. De asemenea, instrucțiunile de completare a formularelor 205 și 207 au fost ușor modificate.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Monitorul Oficial nr. 38 / 15 ianuarie 2019.   

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

S-a publicat „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Aceasta se găsește pe pagina oficiala a Agenției Naționale a Administrației Publice:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_49_2019.pdf

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legii în vigoare, respectiv:

-        prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV);

-        pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Declarația se depune până la 15 martie 2019 de către persoanele fizice care au obligația:

-        declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;

-        declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018;

-        declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

-        declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019.

În cuprinsul noului format al declarației au fost introduse secțiuni cu privire la acordarea bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace electronice a declarației aferente venitului realizat în anul 2017, respectiv venitului estimat pentru anul 2018.

Bonificațiile vor fi incluse în prezenta declarație dacă au fost îndeplinite următoarele condiții:

-        declarația a fost depusă prin mijloace electronice până la data de 31 iulie 2018;

-        obligațiile instituite, și anume impozitul pe venit și/sau CAS și/sau CASS datorate, au fost plătite integral până la data de 15 martie 2019.

Formularul introduce un sistem de bonificații ce se va acorda pentru plata integrală, în condițiile legii, a obligațiilor fiscale declarate pentru anul 2019, respectiv impozit pe venit și/sau CAS și/sau CASS.

Este specificat dreptul contribuabililor de a rectifica obligațiile declarate pentru anul 2019 astfel:

- impozitul pe venitul estimat - până la data de 31 decembrie a anului de impunere;

- CAS și/sau CASS - până la 15 martie inclusiv a anului următor celui de impunere.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 43/16 ianuarie 2019.

 

Ordin al președintelui NATA nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”

Ordinul aduce modificări atât conținutului formularului 204 cât și a termenului până la care trebuie depusă declarația, conform ultimelor modificări legislative, astfel:

-        noul formular se utilizează pentru veniturile realizate începând cu anul 2018;

-        termenul de depunere a declarației este până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare;

-        formularul poate fi depus în format electronic.

În ceea ce privește activitățile agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, declarația se va depune până la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs pentru venitul obținut începând cu anul 2019.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 67 din data de 28 ianuarie 2019.

 

·        Diverse

Hotărâre de Guvern nr. 30/2019 privind aprobarea metodologiilor pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole precum și Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit prevăzută în Legea cooperației agricole nr. 566/2004.

S-au aprobat metodologiile pentru stabilirea normelor de venit privind veniturile din activități agricole precum și metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 78/31 ianuarie 2019.

Hotărâre nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019

Pentru anul 2019 se stabilește un contingent de 20.000 de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 80/30 ianuarie 2019.

 

Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019

Hotărârea stabilește cotizațiile care trebuie plătite de membrii Camerei Consultanților Fiscali pentru activitatea desfășurată în 2018, precum și modelul declarației privind această activitate. Termenul de plată este 15 martie 2019.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Monitorul Oficial nr. 7 / 3 ianuarie 2019.

 

Ordin al președintelui ANAF nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central

Ordinul stabilește procedura ce urmează a fi aplicată în următoarele situații:

-        venitul obținut din transferul proprietăților imobiliare, care a fost supus impozitării, este reîncadrat ca venit obținut din activități independente;

-        venitul obținut din activități independente, care a fost supus impozitării, și este reîncadrat ca venit din salarii sau venit asimilat salariilor.

Ordinul stabilește următoarele:

-        suma stabilită în urma reclasificării unei tranzacții/activități este ajustată cu obligațiile fiscale  care au fost declarate/plătite de contribuabil anterior reclasificării tranzacției/activității;

-        suma plătită anterior reclasificării unei tranzacții/ reclasificării unei activități ca activitate dependentă este considerată plată anticipată a obligațiilor fiscale finale datorate după ce procedura de reclasificare a fost finalizată.

Vă rugăm să vă referiți la Monitorul Oficial nr. 61/23 ianuarie 2019

 

Ordin al președintelui ANAF nr. 50/2019  pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Conform Ordinului, contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual datorat pentru anul 2018, după cum urmează:

-        2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, sau pentru acordarea de burse private, conform legii;

-        3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, conform legii.

În funcție de natura venitului, opțiunea poate fi exercitată prin completarea și depunerea următoarelor formulare:

-        „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”;

-        Formularul 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 40/15 ianuarie 2019.

 

Ordin al Ministrului cercetării și inovării nr. 1006/2018  pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare

Normele stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare – dezvoltare – inovare pentru o perioada mai mare de 90 de zile, în vederea acordării vizei de lungă ședere și prelungirii dreptului de ședere temporară, conform Directivei (UE) 2016/801.

Este abrogat Ordinul nr. 2414/2007.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 32/11 ianuarie 2019.

 

Hotărârea de Guvern nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Hotărârea clarifică regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou, tichetelor de creșă și respectiv tichetelor culturale.

Conform acestei Hotărâri, biletele de valoare, cu excepția tichetelor cadou în anumite situații, acordate beneficiarilor sunt supuse plății impozitului pe venit și scutite de la plata contribuțiilor sociale.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta Monitorul Oficial nr. 24/9 ianuarie 2019.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:
Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistenţă fiscală și juridică
Camelia Stanciu – Senior Manager, Taxe Directe
Cristina Galin – Senior Manager, Taxe Indirecte
Corina Mindoiu – Director, Impozit pe venit și contribuții sociale 

 

Ernst & Young SRL

Clădirea Bucharest Tower Center,

etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,

Sector 1, 011171, București, România

Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te