Bucharest Tower Center, etaj 22 B-dul Ion Mihalache
nr. 15-17 011171 Bucuresti, sector 1, Romania
+40 21 402 4000

Sumar legislativ – Septembrie 2018

În această ediție:
 • Modificări aduse Codului fiscal
 • Impozit pe venitul persoanelor fizice și contribuții sociale
 • Case de marcat electronice
 • Reglementări contabile cu privire la dividendele intermediare

Modificări aduse Codului fiscal

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 89/9 octombrie 2018 aduce modificări legii 227/2015 privind Codul fiscal, principalele aspecte avute in considerare fiind urmatoarele:

 • Acordarea bonificației de 5% pentru depunerea electronică a Declarației unice și pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit aferent anului 2018
 • Plata CASS în cazul persoanelor fizice pentru care s-a emis “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată”
 • Termene de plată a obligațiilor fiscale stabilite prin decizii de impunere emise de organul fiscal competent pentru definitivarea obligațiilor pentru anii 2014-2017
 • Aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru mai multe categorii de servicii
 • Calculul rezultatului fiscal al entităților ce aplică reglementările contabile conforme cu IFRS 9 “Instrumente financiare”

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 854/9 octombrie 2018 si Buletinul fiscal nr. 27 pentru mai multe detalii.

Impozit pe venitul persoanelor fizice și contribuții sociale

Modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

Ordinul Președintelui ANAF nr. 2.117/5 septembrie 2018 aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale, reglementată de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala.

La data intrării în vigoare a Ordinului Președintelui ANAF nr. 2.117/5 septembrie 2018, Ordinul Președintelui ANAF nr. 393/2013 se abrogă.

Va rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 766/5 septembrie 2018 pentru mai multe detalii.

Structura și periodicitatea schimbului de informații între ANAF și Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ordinulul Președintelui ANAF nr. 3.903/21 septembrie 2018 stabilește procedura prin care ANAF și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor efectua schimbul de informații privind persoanele care au calitatea de contribuabil la sistemul de public de asigurări sociale de sănătate, precum și persoanele care beneficiază de calitatea de asigurat fără a avea obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Așadar, ANAF va comunica informațiile relevante Casei Naționale de Asigurări de Sănătate dupa cum urmează:

 1. Zilnic, pentru persoanele fizice înregistrate în formularul 112 al angajatorilor;
 2. Zilnic, pentru persoanele fizice care depun declarația unică după intrarea în vigoare a ordinului (începând cu 21 septembrie 2018);
 3. În 10 zile după intrarea în vigoare a ordinului pentru persoanele fizice care au depus Declarația unică, Declarația 604 sau Declarația 605 în perioada 1 ianuarie 2018 – 20 septembrie 2018;
 4. Lunar, prezentând situația angajatorilor pentru care persoanele asigurate își desfășoară activitatea, fiind specificate data înregistrării, suspendării sau încetării activității – dacă este cazul.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va comunica ANAF lista persoanelor fizice care beneficiază de calitatea de asigurat fără a avea obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate,  înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților la sfârșitul unei anumite luni, până pe data de 25 a lunii următoare.

Listele persoanelor fizice avute în vedere se regăsesc în anexele Procedurii, după cum urmează:

Anexa nr. 1 – Persoane fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate;

Anexa nr. 2 – Persoane fizice care beneficiază de calitatea de asigurat fără a avea obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

La data intrării în vigoare a Ordinului Președintelui ANAF nr. 3.903/21 septembrie 2018, Ordinul Președintelui ANAF nr. 1.987/2015 se abrogă.

Va rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 812/21 septembrie 2018 pentru mai multe detalii.

Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 81/17 septembrie 2018 aduce modificări privind prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, principalele aspecte avute in considerare fiind urmatoarele:

 • Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală vor fi incluse în categoria veniturilor avute în considerare pentru stabilirea contribuabililor care pot beneficia de prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului;
 • Contribuabilii îndreptățiți să beneficieze de indemnizația lunară de îngrijire a copilului, al căror cuantum a fost stabilit fără a fi luate în considerare veniturile din drepturi de proprietate intelectuale obținute dupa 23 martie 2018, pot depune documentația justificativă care atestă obținerea acestor venituri, în termen de 60 de zile după intrarea în vigoare a OUG nr. 81/17 septembrie 2018 (pana la 16 noiembrie 2018).

Vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 792 /17 septembrie 2018 pentru mai multe detalii.

Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

Hotărârea nr. 714/18 septembrie 2018 aprobă un set de drepturi și obligații aplicabile personalului instituțiilor publice, pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, sau în cazul călătoriilor în interes de serviciu.

Printre altele, o modificare relevantă adusă de Hotărârea nr. 714/18 septembrie 2018 este reprezentată de creșterea pragului neimpozabil al indemnizației de delegare de la 17 RON/zi la 20 RON/zi.

Va rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 797/18 septembrie 2018 pentru mai multe detalii.

Case de marcat electronice

Sancțiunea pentru nerespectarea de către utilizatori a termenelor prevăzute de lege pentru a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic

Hotărârea nr. 701 privind modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, introduce și contravenția aplicabilă pentru nerespectarea termenelor prevăzute de lege de a utiliza aparate de marcat electronice cu jurnal electronic între contravențiile pentru care se aplica Legea Prevenirii.

Conform prevederilor legale aplicabile, nerespectarea de către utilizatori a termenelor prevăzute de lege pentru a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (1 septembrie 2018 pentru contribuabili mari si mijlocii si 1 noiembrie 2018 pentru contribuabili mici) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și cu confiscarea sumelor nejustificate și suspendarea activității operatorului economic.

Mai mult, pe site-ul oficial ANAF au fost publicate două aplicații pentru validarea fișierelor XML create de aparatele de marcat electronice fiscale (declarația A4200 și A4203), ce trebuie transmisepână la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate.

Va rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 777/11 septembrie 2018 pentru mai multe detalii.

Reglementări contabile cu privire la dividendele intermediare

Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile

Ordinul aduce clarificări cu privire la situațiile financiare interimare ce se întocmesc de către entitățile care optează pentru repartizarea trimestriala de dividende.

Entitățile care aplică reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit si pierdere. Acestea vor fi însoțite de politicile contabile semnificative.

Entitățile care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul nr. 2844/2016, care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situații financiare interimare formate din situația poziției financiare și situația rezultatului global. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale.

În vederea înregistrării în contabilitate a dividendelor repartizate în cursul anului financiar a fost introdus contul 463 “Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul anului financiar”, un cont de activ, atât în planul de conturi prevăzut de Ordinul nr. 1802/2014 cât și în planul de conturi prevăzut de Ordinul nr. 2844/2016.

Situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul anului financiar. Veniturile și cheltuielile se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare entitățile procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a evaluării acestor elemente.

Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generala a acționarilor/asociaților.

 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Director al Departamentului de Asistență fiscală și juridică

Email: office@ro.ey.com

Abonează-te la noutățile EY România și fii la curent cu ultimele studii și articole, evenimente și comunicate de presă lansate de experții noștri.
Abonează-te